The revitalization of abandoned vineyards

Switch language to Slovak
Update posted by Michal Kosorin On Feb 23, 2020

🇬🇧 English bellow ⬇️
🇸🇰 Ahojte,
len v krátkosti aktuálne info o tom, ako sa darí projektu ktorý ste podporili :0)

1. snažím sa rozbehnúť predaj vín.
Zatiaľ sú všetky pitné a som rád, že sa nevyskytol žiaden "priekak" v podobe nepitného vína.
Aj keď je to na niektoré "moje" odrody ešte skoro, mám nafľašované všetky konvenčné vína, ktoré som urobil z ročníka 2019 pod značkou @jurskyhrozen.
Pod značnkou @lotrowin robím nízkozasáhové (oranžové/jantárové/naturálne) vína. Tie z ročníka 2019 ešte budú dlho čakať na nafľašovanie (podobne ako červené vína) ale moje prvé víno z roku 2018 už tiež predávam a ohlasy sú vo väčšine pozitívne.


2. Sme v procese strihania vinohradov a zároveň už sme začali minulý týždeň s revitalizáciou prvého z dvoch vinohradov, ktoré mám na pláne tento rok. Ide o 13 árový vinohrad Müller-Thurgau.
Keby sa chcel niekto z vás pridať a prísť do vinohradu niečo pomôcť, budete vítaní! ;)
Keď sa ja venujem propagácii vína, môj otec maká vo vinohradoch takmer denne.
V marci po dostrihaní všetkých rodiacich vinohradov, príde na rad 25 árový zarastený pusták.

Keby chcel niekto ochutnať aktuálnu ponuku vín, tak najbližšia ochutnávka spojená s pokecom o mojich aktivitách pri revitalizácii viníc bude 3. 3. 2020 na Karpatskej ulici v Bratislave.
Viac info na FB evente/linku https://www.facebook.com/events/572011616716731/

Taktiež budem 28. 3. 2020 propagovať víno "Lotrowin" na novovznikajúcom Festivale naturálnch vín v Brne! Tešim sa na to!
https://www.facebook.com/events/833496670435747/

Pre aktuálne info stačí sledovať FB & Instagram: @jurskyhrozen & @lotrowin

Pekný deň prajem, Mišo

🇬🇧 Hello,
I am getting in touch with a quick update about the project you supported via crowdfunding :0)

1. I am trying to get the wine sales rolling.
So far are all our wines "drinkable" and I am very glad we did not "manage" to produce an undrinkable wine this season. Although it might be still a bit early for some of "our" varietals, we have bottled all the types of conventional wine we produced from vintage 2019 under the name @jurskyhrozen.

We also produce low intervention (orange/amber/natural) wines marketed as @lotrowin. All the wines from 2019 are still far from being bottled (same as red varietals) but I am already selling my very first wine from 2018. Feedbacks are mostly positive. :)

2. We are halfway through pruning the vineyards. Last week we also already started to revitalize the first of two vineyards planed for this season. It's a 1300 sqm Müller-Thurgau vineyard.
If anyone would care to join us in the process he/she would be most welcomed! ;)
Whilst I am trying to promote our wines, my dad is working hard in the vineyards almost daily.
Once pruning of "fertile" vineyards is done we will start (sometime in March) with revitalization of a completely abandoned 2500 sqm vineyard.

Those who would like to taste our wines can do so during the next tasting on 3rd of March in Bratislava. More info bellow - FB event/link https://www.facebook.com/events/572011616716731/

I will also attend (as "Lotrowin") the first year of Natural wine Festival in Brno (Czech Republic)!
28th of March 2020.
I look forward to it very much! https://www.facebook.com/events/833496670435747/

For up-to-date info you can follow FB & Instagram: @jurskyhrozen & @lotrowin

With the best wishes, Michal Kosorín


Add a Comment

Update posted by Michal Kosorin On Nov 11, 2019

🇬🇧 English below ⬇️

🇸🇰 Týmto chcem poďakovať za podporu každému, kto mi pomohol a aj pomáha v mojej snahe pri obnove vinohradov.

Keď sa spatne pozerám na môj projekt vidím, že som síce veľa vecí podcenil ale na druhej strane som získal veľa nových poznatkov a skúseností. Z môjho pohľadu delím projekt na dve stránky = finančnú a nefinančnú.

Z finančného hľadiska som si pred spustením projektu hovoril, že ak by som cez crowdfunding (CF) vyzbieral viac ako 5000.- Eur budem to považovať za úspech. Zvyšok som chcel vykryť pôžičkami zo súkromných zdrojov, tak aby som nemusel okmažite splácať bankový úver.
Ani jedno z toho sa mi nepodarilo naplniť – cez online platformu som získal 1481.- Eur (po strhnutí poplatkov mi prišlo na účet 1358,54 Eur (čiže poplatky “zožrali 8,27 % z vyzbieranej sumy). Z tejto sumy sa ešte niečo minie na zasielanie odmien.
Offline som priamo na môj účet v banke dostal príspevky od známych celkovo 2633.- Eur.
Spolu mi teda crowdfunding priniesol takmer 4000.- Eur čo je pre mňa každopádne obrovská pomoc.

Veľkou pomocou za ktorú tiež vďačím CF projektu bolo to, že som dostal tipy alebo rovno ponuky od známych na kúpu zariadení z druhej ruky alebo mi dokonca pár užitočných vecí aj darovali zadarmo (najmä demižóny a prepravky). Takto som celkovo ušetril niekoľko tisíc Eur z pôvodného rozpočtu, pričom som kúpil (lis, nerezové tanky, čerpadlo) v takej kvalite ako som chcel, ale za podstatne nižšiu cenu. Taktiež som dostal tipy kde kúpiť nové veci lacnejšie.

Nakoniec som si na naplnenie výsledného rozpočtu zobral úver z banky vo výške 10,000.- Eur. Takže teraz musím splácať úver aj platiť prenájom pivnice zároveň. Budem sa musieť ešte riadne “obracať” aby som to popri rodine stíhal splácať. Verím však, že to pôjde. Mojím cieľom je splatiť úver banke čo najrýchlešie, čo ale posúva rozvojové plány na neskôr.

Z nefinančného hľadiska ma potešilo, že sa mi vďaka projektu ozvalo niekoľko nových ľudí ale aj starých známych - s radami, so záujmom o budúce víno a dokonca aj s pomocou pri oberačkách, ktorá sa mi veľmi zišla.

Teraz už viem, že CF projekt naozaj potrebuje viac ľudí v tíme aby mohol byť úspešný. Chce to viac agitácie a komunikácie s médiami, čo sa mi žiaľ nedarilo, keďže som si naložil na plecia toho veľa a zároveň na poslednú chvíľu prerábal aj pivnicu na víno. Taktiež prvé samostatné práce v novej pivnici mi zabrali omnoho viac času ako nejakému skúsenému vinárovi. S každou operáciou, ktorú som urobil sa to postupne zlepšovalo a zrýchľovalo. Ako už tradične tento rok, veľkú pomoc som mal vo svojom otcovi, ktorý so mnou v pivnici pracoval celý čas, za čo som mu veľmi vďačný.

Moje najbližšie plány sú zhruba takéto:

 • začať pred vianocami predávať prvé dve vína. Od januára 2020 začnú pribúdať postupne ďalšie (podľa ich aktuáneho stavu)
 • počas zimnej údržby doladiť veci ktoré sa nestihli na už obrábaných vinohradoch (najmä drôty a sĺpy, eliminácia černíc a agátov v riadkoch viniča), opraviť ploty, ktoré divá zver poničila
 • mám v pláne obnoviť 13 árový vinohrad Müller-Thurgau a taktiež začnem s čistením 25 árov “šípkového lesa”, vinohradu ktorý je extrémne zarastený a z najväčou pravdepodobnosťou si bude vyžadovať úplne novú výsadbu. Pri oboch sa mi zíde každá pomoc, takže ak niekto má chuť priložiť ruku k dielu bude vítaný!
 • hrozno spracovávam na víno dvoma veľmi rozdielnymi spôsobmi.
  Jeden je “nízko zásahový” (dlhodobý kontakt so šupami, nefiltrované, nečírené, vína z minimom použitej síry, vyžadujúce dlhodobé zrenie) a
  druhý “štandardný alebo konvenčný” (kde používam síru, bentolit, filtráciu, robím aj víno so zvyškovým cukrom a pod). Momentálne je objemový pomer vín cca 1:4 v prospech konvenčných vín.
  Rozhodol som sa, že budem tieto dva diametrálne odlišné druhy vín prezentovať pod dvomi rôznymi zančkami aby som predišiel zbytočným nedorozumeniam, kedže cieľové skupiny konzumentov týchto vín sú u nás na Slovensku veľmi odlišné. Lotrowin bude pre nízkozásahové a @jurskyhrozen pre konvenčné vína.
 • do januára 2020 chcem spraviť grafiku na etikety

Ďakujem za priazeň a podporu!

S prianím krásneho dňa Michal

🇬🇧 First of all I would love to thank very much to anyone who has been supporting me so far and in the future too!

When I look back at my project I see that I had underestimated a lot of things but on the other hand I have gained a lot of new knowledge and experience. From my point of view, I divide the project into two sides = financial and non-financial.

From the financial point of view - before starting the project - I thought that if I collected more than 5,000 Eur through crowdfunding (CF), I would consider it a success.
I wanted to cover the rest with loans from private sources so that I would not have to start repaying the bank loan immediately.
I did not managed to fill neither of those goals - through the online platform I received 1481.- Eur (after deduction of fees I received 1358.54 Euros to my bank account (so the fees "ate” 8.27% of the collected amount). Small part of this amount will be still spent on sending rewards later on.
Offline I got donations from my friends directly to my bank account – in total 2633.- Eur.
Altogether, crowdfunding brought me almost 4000.- Eur, which in any case is a huge help for me.

A big help I also owe to the CF project was that I received tips or offers from friends and acquaintances to buy second-hand equipment or even I was given several useful things for free (especially demijohns and crates). In this way I saved a few thousand Euros from the original budget and bought (press, stainless steel tanks, pump etc.) in the quality I wanted, but at a significantly lower price. I also got tips on where to buy new things cheaper.

In the end, I took a loan from the bank of 10,000.- Euros to fulfill the resulting budget. So now I have to repay the loan and pay the cellar rent at the same time. I will have to work hard in order to be able to repay it along the way but I am sure it will work. My goal is to repay the loan to the bank as quickly as possible, but it pushes my viticultural development plans for later.

From a non-financial point of view, I was pleased to get to know new people, as well as reviving old acquaintances. I received support in form of advice, interest in the (future) wine, and even help with the harvest which was a great deal to me at the time (and still is).

Now I know that a CF project really needs more people in the team to be successful. It takes much more communication with the media, which I unfortunately could not do properly, as I put a lot on my shoulders at that same period of time with ongoing refurbishment of the wine cellar.
Also my first independent work in the new cellar took me much more time than it would do to an experienced winemaker. With every operation I had done, it gradually improved and got quicker. As usual this year, I got a lot of help from my father, who worked with me in the cellar all the time. I am very lucky and thankfull for that! :)

My next immediate plans are as follows:

 • start selling the first two wines from next week. From January 2020, more wines will be released gradually (according to their current condition)
 • during winter maintenance I need to fine-tune things that have not been done in vineyards last season (especially wires and pillars, eliminate blackberries and acacia in the vine rows), fix fences damaged by wild animals etc.
 • I plan to restore the 1300 sqm Müller-Thurgau vineyard, and I will also start to clean the 2500 sqm “rosehip forest” i.e. a vineyard that is extremely overgrown and will most likely require a completely new planting. I can do with every little help for both of them! So if anyone wants to put their hands on the work, it would be most welcome!
 • I process grapes in two very different ways.
  One is 'low-intervention' (long-lasting skin contact, unfiltered, minimum-sulfur addition wines requiring long-term aging)
  the second is “standard or conventional” (where I use sulfur, filtration, I make wine with residual sugar, etc.). Currently, the volume ratio of wines is about 1: 4 in favor of conventional wines.
  I decided to present these two types of wines under two different marks to avoid unnecessary misunderstandings, as the target groups of consumers of these wines in Slovakia are very very different. Lotrowin will be for l low-intervention wines and @jurskyhrozen for conventional wines.
 • by January 2020 I want to finalize label graphics

Once again thank you for your support!

With best wishes Michal

Add a Comment

Update posted by Michal Kosorin On Aug 20, 2019

🇬🇧 English below ⬇️
🇸🇰 Posledné dva dni boli hektické ale pre môj projekt úspešné. Včera som obral Irsai Oliver z môjho vinohradu a dostal som ponuku na odkúpenie úrody od Mira Reingrabera u ktorého som potom všetko to hrozno aj spracoval, keďže ešte nie je hotová "moja" pivnica.
Celkovo budem mať z Irsaiu cca 150 litrov vína. Verím, že to víno bude dobré a predám ho rýchlo 😉.
Dnes sme s otcom pomohli Mirovi na oplátku oberať jeho Müller Thurgau.

Včera aj dnes mi prišlo sem na GoGetFunding zhodne po 95 Eur 😃.

Dnes taktiež bol uverejnený článok o Slovenskom vinárstve od Kristy Wenz na https://www.winetraveler.com/slovakia/bratislava-svaty-jur-malokarpatska/ kde je aj zmienka o mne a mojích snahách vo vinohradoch.

V Denníku N vyšiel na ich webe v nedelu rozhovor so mnou o mojom projekte
https://dennikn.sk/1556372/pred-par-rokmi-nerozume...
a dnes to dali aj do tlačenej verzie, kde bol rozhovor na celej poslednej strane novín (skoro ako titulka 😉 ). Môj dobrý priateľ, pomocník a fanúšik v jednom mi dnes poslal "offline" príspevok 333 Eur priamo na môj bankový účet. Takže dnes to boli jedny z najkrajších narodenín v mojom živote. 😊 Ďakujem za všetko. Ide sa ďalej 😎

🇬🇧 Last two days have been very hectic but successful as regards my project. Yesterday we harvested my Irsai Oliver grapes and I got an offer from Miro Reingraber to buy his yield of Irsai too. In the end I processed al the grapes in Miro's cellar as "mine" is not ready yet. I should make around 150 liters of Irsai and I believe it will be nice and I shall sell it quickly 😉.
This morning me and my dad had helped Miro to harvest his Müller Thurgau as a return of favor.

Today and yesterday I received 95 Euros each day here on GoGetFunding 😃.

Also today there's been an article about Slovak winemaking published by my Instagram friend Kristy Wenz https://www.winetraveler.com/slovakia/bratislava-svaty-jur-malokarpatska/ it contains a paragraph about me and my viticultural adventures.

A main Slovak daily newspaper - Denník N - published online last Sunday an interview with me about my project.
https://dennikn.sk/1556372/pred-par-rokmi-nerozume...
Today they included it into their printed version. The interview took a whole last page of the newspaper. (as smooth as a cover! 😉 ).
My good friend, helper & fan in one had sent me a contribution of 333 Euros today to my personal bank account.

All in all it was one of the best Birthdays ever for me!
Thank you for everything! The journey has just began! 😎

Add a Comment

Donate €19.00 Or More

Postcard of a winelabel, handwritten thanks message, worldwide delivery, november 2019

3 Backers

Donate €22.00 Or More

Unpasteurized must (horseradish stabilized) 1 bottle, personal pick up, not earlier than Nov 2019

5 Backers

Donate €29.00 Or More

Lifelong voucher for 1 bottle of wine, personal pick up, not earlier than February 2020

4 Backers

Donate €35.00 Or More

Workshop in my vineyards (45 min.) - pruning/tying, November 2019 - February 2020

reward_image

0 Backers

Donate €35.00 Or More

Workshop in my vineyards (45 min.) - seasonal (green) works, season 2020

reward_image

3 Backers

Donate €67.00 Or More

Unpasteurized must (horseradish stabilized) 1 bottle, EU delivery only, not earlier than Nov 2019

0 Backers

Donate €75.00 Or More

Lifelong voucher for 1 bottle of wine, EU delivery only, not earlier than February 2020

4 Backers

Donate €132.00 Or More

Unpasteurized must (horseradish stabilized), 6 bottles, personal pick up, not earlier than Nov 2019

0 Backers

Donate €174.00 Or More

Lifelong voucher for 6 bottles of wine, personal pick up, not earlier than February 2020

1 Backers

Donate €250.00 Or More

Acknowledgment on cork or screw cap; approx. 400 bottles from one batch. See illustration graphics. “First contributes first choose” a batch/wine of his/her preference

reward_image

0 Backers

Donate €402.00 Or More

Unpasteurized must (horseradish stabilized), 6 bottles, EU delivery only, not earlier than Nov 2019

0 Backers

Donate €450.00 Or More

We would name one batch of wine (about 300l) according to the donor's wish, ie. approx. 400 bottles with a label where the name chosen by the donor will be used instead of the name of the grape variety. See illustration graphics. The first contributors will get first choice of a batch/wine of his/her preference

reward_image

0 Backers

Donate €450.00 Or More

Lifelong voucher for 6 bottles of wine, EU delivery only, not earlier than February 2020

0 Backers

photo

Courage☺

Anonymous

Backed On Sep 24, 2019 Amount Hidden

photo

Lenny Cavallaro

Backed with €75.00 On Sep 17, 2019

photo

Tesim sa na jar, dufam ze aj s niecim pomozem.

Milan Sustek

Backed with €70.00 On Sep 13, 2019

photo

Good luck Miso. What a great idea! wish you lots of succes in your little winery.

Tanya Ferencikova

Backed with €10.00 On Sep 11, 2019

photo

mikooooooo

milan hrapko

Backed with €40.00 On Sep 08, 2019

photo

Grzegorz Capala

Backed with €5.00 On Sep 05, 2019

photo

Anonymous

Backed On Aug 31, 2019 Amount Hidden

photo

Mária Hanulová

Backed with €22.00 On Aug 27, 2019

photo

Ak by si niekedy potreboval pomôcť pri obrábaní vinohradov, kľudne dja vedieť. Na víno nie som odborník, ale vnímam potenciál, ktorý vinice majú z hľadiska cestovného ruchu aj ako súčasť nášho kultúrneho dedičstva a bola by veľká škoda, ak by sme o ne kvôli urbanizácii prišli. Pomôcť môžem iba cez víkendy alebo po 18:00 (kvôli práci), ale veľmi rada :) Držím palce! Veľmi si cením, na čo si sa podujal a dúfam, že sa ti v tom bude dariť. Vinohrady treba zachovať :) Nenechaj sa odradiť

Anonymous

Backed On Aug 24, 2019 Amount Hidden

photo

Melanie Jula Westenberger

Backed with €20.00 On Aug 23, 2019

Show more donors
Add a Comment

photo

Michal Kosorin

Campaign Owner

flag Svätý Jur, sk

Send a message

If you forward my project further we can test together the theory of "6 degrees of separation"

photo

veronika dimitrov

Since Sep 24, 2019

photo

Mária Hanulová

Since Aug 27, 2019

photo

Michal Broska

Since Aug 20, 2019

photo

Daniel Jencik

Since Aug 20, 2019

photo

Martin Hermanovsky

Since Aug 19, 2019

photo

Jan Lackovic

Since Aug 19, 2019

photo

Christopher Hill

Since Aug 08, 2019

photo

Ján Žila

Since Aug 08, 2019

photo

María Dolores Almaraz

Since Aug 02, 2019

photo

Jozef Kazar

Since Jul 31, 2019

Show more Followers

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on