Sustine spatiul social A.casa/Support the A.casa social space

Fundraising campaign by Spatiul Acasa
 • €3,420.00
  raised of €3,000.00 goal goal
114% Funded
105 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

[EN below - HU alább]

Ne-am atins targetul de 3000 de euro, mulțumim mult de tot pentru susținere!

Dacă încă nu ai apucat să faci o donație, dar vrei să ne susții, campania rămâne deschisă în continuare, iar cu banii primiți în plus vom:

- amenaja mai multe spații de dormit pentru a găzdui grupuri mai mari în casă

- achiziționa cărți și materiale pentru bibliotecă

- amenaja unui atelier DIY (serigrafie, broderie, bike repair) pentru susținerea muncii politice și împărtășirea de cunoștințe

- susține acțiuni și grupuri informale


[EN]

We reached our 3000 euros target! Thank you all for your support!

If you haven't managed to make a donation yet, but you would like to do it, the crowdfunding campaign will stay open and with the extra funds we will:

- prepare more sleeping spaces to accommodate bigger groups in the house

- buy books and materials for the library

- set up a DIY workshop (screen-printing, embroidery and bike repair) to support political organizing and skill-sharing

- support political actions and other informal groups


[HU]

Elértük a 3000 eurós célt, köszönjük mindenkinek az adományokat!

Ha még nem adakoztál volna, de szeretnéd ezt megtenni, a gyűjtési kampány továbbra is aktív marad és a plusz összeget az alábbiakra fordítjuk:

- további alvóhelyeket alakítunk ki a házban, hogy nagyobb csoportokat láthassunk vendégül

- könyveket és egyéb kellékeket szerzünk be a könyvtárunkba

- létrehozunk egy DIY (szerigráfia, hímzés, biciklijavítás) műhelyt, hogy a politikai szerveződést és a tudásmegosztást támogassuk

- politikai akciókat és informális csoportokat támogatunk


en-hu-fr below

Susține A.casă!

Ajută-ne să facem noul nostru spațiu social din Cluj-Napoca funcțional și să îl deschidem din nou pentru public curând!

Ajută-ne să ne atingem obiectivul de 3000 de euro pentru a reuși să depăşim situația dificilă în care ne aflăm: ne-am mutat într-o nouă casă în martie 2020, chiar când a început pandemia. De atunci lucrăm la renovarea noului spațiu, fiindu-ne imposibil să deschidem casa pentru public, și deci nici să desfășurăm activitățile care ne-au permis să fim auto-suficiente până acum.


Ce este A.casă

Suntem un colectiv din Cluj-Napoca organizat pe principii de autonomie, orizontalitate și anti-autoritarism. Din 2013 muncim împreună pentru a întreține un centru social radical în orașul nostru. Acest spațiu a fost un loc de întâlnire și (auto)organizare pentru câteva grupuri politice și alternative locale, care cu greu și-ar fi putut găsi un alt spațiu gratuit. Participarea la toate activitățile noastre este gratuită și liberă oricui nu manifestă comportamente discriminatorii sau opresive.


Situația actuală

Chiar când pandemia a lovit România (și restul lumii), am mutat A.casă într-un nou spațiu, un loc mai mare și mai potrivit pentru activitățile noastre, astfel încât să ne permită găzduirea unor activități și grupuri mai diverse. Până atunci, ne-am bazat în principal pe donațiile primite în cadrul evenimentelor publice sau adunărilor/sindrofiilor pe care le-am organizat pentru a acoperi costurile de întreținere a spațiului. În ultimul an însă, din cauza pandemiei, asta a devenit imposibil. Pe deasupra, pentru ca noua casă să devină funcțională, este nevoie de mai multe reparații urgente, iar acum avem nevoie de ajutor pentru a putea continua.

Avem nevoie de ajutorul tău!

Am început această campanie de crowdfunding pentru a strânge 3000 de euro, sumă care ne va ajuta să supraviețuim anul acesta (2021). Vom folosi banii pentru a acoperi următoarele cheltuieli:

 • Reparația acoperișului și a sistemului de colectare a apei. Cele existente sunt vechi și curg/picură constant.
 • Lucrări de reabilitare necesare pentru ca spațiul să fie functional, adecvat și confortabil pentru activitățile pe care le desfășurăm (reparații ale podelelor și pereților, ale sistemului de încălzire, de canalizare și a celui electric)
 • Întreținerea dubei, care e cam veche și se tot strică, dar care este constant folosită de diferite colective pentru a transporta oameni și lucruri
 • Facturile lunare și alte cheltuieli care sigur se vor ivi.


Alte grupuri și activități care se organizează în acest spațiu:

 • GRAI, Grupul Autonom de Interpretare, care oferă interpretare și echipament DIY de interpretare pentru întâlniri și evenimente transnaționale
 • Robin Hoodie, care oferă suport juridic activiștilor
 • Cultivă Orașul, o inițiativă locală pentru agricultură urbană
 • a szem, o publicaţie culturală radicală orientată spre critica socială
 • Editura Pagini Libere, un colectiv editorial non-ierarhic, descentralizat și autonom
 • LMA, un colectiv DIY local punk

Fără acest spațiu, nici noi și nici tovarășii noștri nu am fi reușit să organizăm o serie întreagă de activități și evenimente: 3 ediții ale festivalului Laolaltă, ateliere, împărtășirea competențelor (skill sharing), proiecții de filme, dezbateri politice, evenimente de solidarizare, Food not bombs (Mâncare, nu bombe), o bibliotecă anarhistă, queer și feministă, precum și multe altele .

Nu în ultimul rând, A.casă este un spațiu (mai) sigur pentru a ne întâlni, schimba idei, a povesti și a cunoaște oameni cu viziuni asemănătoare. Centrul social A.casă este mereu deschis și primitor vizavi de orice persoană din comunități marginalizate sau din grupuri minoritate. A fost mereu important pentru noi să păstrăm spațiu autonom – liber de influența instituțiilor, a sponsorilor, a partidelor politice, precum și de comportamente discriminatorii sau opresive.


Dacă nu poți să donezi, ne poți susține oricând dând o mână de ajutor la lucrările de la casă, cu donații de materiale sau făcând să se ducă vestea despre A.casă și această campanie!


Support A.casă!

Help our community to make our new social space in Cluj-Napoca (Romania) functional and to open it for the public again soon!

Help us reach our 3000eu target to overcome the difficult moment we find ourselves in: we have moved to a new location in March 2020, right as the pandemic hit, and have been doing renovation work since, having been unable to open the space to the public or engage in the activities that had allowed us to be economically self-sufficient previously.


What is A.casă

We are a horizontal autonomous and anti-authoritarian collective from Cluj, Transylvania. Since 2013 we have worked together to keep open and maintain a radical social center in our city. This place has been a meeting point and an organising space for several local political and alternative groups which would otherwise have a hard time finding other spaces to use for free. Participation in all of our activities is free of charge and open to anyone who does not engage in discriminatory or opressive behaviours.


The current situation

Just as the pandemic hit Romania, we have moved A.casă to a new location, a bigger, better-suited place for our activities, which can host more diverse activities and groups. Until now, we have mostly relied on donations from our public events and social gatherings to cover the costs for the maintenance of the space. However, in the past year, due to the pandemic, this hasn't been possible.On top of that, in order to have a functional house we need to make some urgent repairements, so now we find ourselves in need of help.


We need your support

We started this crowdfunding campaign in order to raise 3000 euros to help us get by through this year. We will use the money to cover the following big expenses:

- To fix the roof of the house and the water drainage system. They are old and leaking all the time.

- To do minor rehabilitation works that the house needs in order to function as a comfortable place for our activities (mainly fixing the floors and walls, the heating, sewage and electricity systems).

- To cover the costs for the van, which is an old piece of scrap that keeps breaking down, but which is constantly used by different initiatives to move stuff and people around.

- To cover the monthly bills as well as other expenses that come along the way.


Other groups and activities getting organised in the space

- GRAI, a group providing DIY interpretation equipment in transnational meetings and events

- Robin Hoodie, offering legal support for activists

- Cultivă Orașul, a grassroots urban agriculture initiative

- a szem, a radical cultural journal of social criticism from the Hungarian-speaking minority

- Editura Pagini Libere, a non-hierarchical, decentralized and autonomous publishing collective

- LMA, a DIY punk collective

Without this place, we and our comrades would not have been able to organise a whole range of activities: three editions of Laolaltă festival, workshops, skill sharing, movie screenings, political debates, solidarity events, food not bombs, an anarchist and queer feminist library, and so on.

Last but not least A.casă is a space to hang out, have a drink, exchange ideas, chat and meet like-minded people. The A.casă social center is especially welcoming anyone from marginalized communities and minorities. It has always been important for us to keep the space autonomous – free of any institution, binding sponsorship, political party, as well as discriminatory and opressive behaviour.


If you can't make a donation, you can always give us a helping hand on site, donate materials or spread the word about A.casă and this campaign! :)


Segíts, hogy felújíthassuk új közösségi helyünket Kolozsváron és hogy hamarosan újra megnyithassuk a közösség számára!

Segíts összegyűjteni 3000 eurót, hogy túlléphessünk a nehéz helyzeten, amellyel jelenleg szembesülünk: 2020 márciusában, épp a világjárvány kezdetén, új helyre költöztünk. Azóta folyamatosan dolgozunk az új ház felújításán, és mivel lehetetlenné vált, hogy a közösség számára megnyithassuk, így az önfenntartásunkat biztosító tevékenységeinket sem tudtuk folytatni.


Mi is az A.casă?

Egy kolozsvári kollektíva vagyunk, amely a horizontalitás, az autonómia és az anti-autoritarizmus elvei mentén szerveződik. 2013 óta dolgozunk együtt azért, hogy városunkban egy radikális közösségi központot működtessünk. Ez a tér adott otthont több helyi politikai és alternatív csoportnak, hogy találkozzanak és szerveződjenek, akik az A.casă nélkül nehezen találtak volna más ingyenes helyet. A rendezvényeinken való részvétel ingyenes és mindenki számára nyitott, aki nem tanúsít diszkriminatív vagy elnyomó viselkedésformákat.


A jelenlegi helyzet

Épp amikor a világjárvány megviselte Romániát (és a világ többi részét), egy új, nagyobb és a tevékenységeinknek jobban megfelelő helyre költöztünk, így többféle tevékenységnek és csoportnak adhatunk majd otthont. Eddig elsősorban a nyilvános eseményeink vagy összejöveteleink során kapott adományokból tartottuk fenn a központot. Az utóbbi egy évben azonban, a világjárvány miatt, ez lehetetlenné vált. Továbbá, hogy az új házat használhatóvá tegyük, több sürgős javítást kell elvégezni, ehhez pedig segítségre van szükségünk.


A te segítségedre van szükségünk!

Azért indítottunk ezt a crowdfunding kampányt, hogy összegyűtsünk 3000 eurót, amelyből átvészelhetjük a 2021-es évet. Az alábbi költségek kifizetésére fordítjuk majd ezt az összeget:

 • a tető és a vízelvezető-hálózat megjavítására; a jelenlegi rendszer régi és folyamatosan csöpög
 • az új hely felújítására, hogy azt használhatóvá, illetve a tevékenységeinknek megfelelővé és kényelmessé tegyük (padlójavítás, vakolás, fűtés-, víz- és villanyszerelés)
 • a furgonunk fenntartására, amely elég régi és folyamatosan elromlik, de amelyet közösségi célokra folyamatosan használunk
 • a havi számlák és közköltségek kifizetésére


Más csoportok és tevékenységek, amelyeknek ez a tér ad otthont:

 • a GRAI (Grupul Autonom de Interpretare, Független Tolmácsolási Csoport), amely tolmácsolást és DIY tolmácsolási felszerelést biztosít nemzetközi rendezvényeken és összejöveteleken
 • a Robin Hoodie, amely jogi támogatást nyújt aktivistáknak
 • a Cultivă Orașul, egy helyi, városi gazdálkodási kezdeményezés
 • a szem, egy radikális szocio-kulturális folyóirat, amelyet a magyar nyelvű kisebbség szerkeszt
 • az Editura Pagini Libere / Szabad Oldalak Kiadó, amely egy nem-hierarchikus, decentralizált és autonóm kiadókollektíva
 • az LMA helyi DIY punk kollektíva


Enélkül a hely nélkül sem elvtársaink, sem mi nem tudtuk volna megvalósítani az alábbi rendezvényeket és tevékenységeket: a Laolaltă fesztivál három kiadását, műhelyeket, skill sharing-et, filmvetítéseket, politikai vitákat, szolidaritási eseményeket, Food not Bombs-ot, egy anarhista, queer és feminista könyvtár létrehozását, és még sok más hasonlót.

Nem utolsó sorban, az A.casă egy biztonságos hely a találkozásra és a beszélgetésre, ahol hasonló gondolkodású embereket ismerhetünk meg. Az A.casă közösségi központ mindig nyitva áll és szívesen fogad bármely személyt, aki marginalizált vagy kisebbségi társadalmi csoportok tagja. Mindig fontos volt számunkra, hogy megőrizzük a hely autonómiáját - azaz függetlenek legyünk az intézményektől, támogatóktól, politikai pártoktól, illetve mentesek a diszkriminációtól és az elnyomástól.


Ha nem tudsz adakozni, bármikor támogathatsz két segítő kézzel a felújítási munkálatokon, illetve építkezési anyagok felajánlásával, vagy egyszerűen az A.casă és a kampányunk hírének terjesztésével!


Aide-nous à rendre fonctionnel le nouveau centre social de Cluj-Napoca et à l’ouvrir de nouveau au public!

Aide-nous à atteindre l’objectif de 3 000 euros afin que nous puissions dépasser ce cap difficile : en mars 2020, au début de la pandémie, nous avons déménagé dans un nouvel espace, plus grand et plus approprié à nos activités. Nous travaillons depuis à la rénovation de cet espace, ce qui fait que le centre soit fermé au public en ce moment. Cela a rendu difficile l’organisation des activités, surtout celles générant des donations, qui nous avaient permis jusque-là de nous maintenir.

Qu’est-ce que c’est A.casă ?

Nous sommes un collectif de Cluj-Napoca organisé selon des principes anti-autoritaires et de l’autonomie horizontale. Depuis 2013 nous travaillons ensemble pour soutenir un centre social radical dans notre ville. Cet espace a été un endroit de rencontre et d’(auto)organisation pour plusieurs groupes politiques et alternatifs locaux, qui autrement auraient eu des difficultés à trouver un espace gratuit. La participation à nos événements est gratuite et libre pour tous ceux/celles qui ne manifestent pas des comportements discriminatoires ou oppressifs.

La situation actuelle

Quand la pandémie a atteint la Roumanie et le reste du monde, nous avons déménagé dans un nouvel espace, plus grand et plus adapté à nos activités, pour accueillir des groupes et des activités plus diversifiées. Auparavant, nous avons réussi à entretenir l’espace que nous occupions grâce aux événements publiques organisés. Ceci est devenu impossible à cause de la pandémie. En outre, la nouvelle maison a aussi besoin de réparations urgentes.

Nous avons besoin de ton support !

Nous avons commencé cette campagne de collecte de fonds ayant comme objectif 3 000 EUR, somme qui nous permettra de subsister cette année (2021). Les fonds seront utilisés pour couvrir les dépenses suivantes:

 • La réparation du toit et du système de collecte de l’eau pluviale.
 • Travaux de réhabilitation nécessaires pour rendre l’espace fonctionnel : réparer le plancher et le mur, le système de chauffage, la canalisation et le système électrique.
 • L’entretien de notre fourgonnette, qui tombe souvent en panne, utilisée pour les transports collectifs.
 • Factures mensuelles et autres dépenses.


Autres groupes et activités hébergés dans notre centre social:

 • GRAI, Grupul Autonom de Interpretare, qui fait de l’interprétariat et offre des équipements DIY pour la traduction et l’interprétariat pendant les rencontres et les événements internationaux.
 • Robin Hoodie, groupe qui offre un support juridique aux militants.
 • Cultivă Orașul, une initiative locale d’agriculture urbaine.
 • a szem, une publication culturelle radicale et de critique sociale.
 • Editura Pagini Libere, un collectif éditorial autonome et anti-autoritaire.
 • LMA, un collectif local DIY et punk

Sans cet espace, ni nous, ni nos compagnons, nous n’aurions pas pu organiser toute une série d’activités : les trois éditions du festival Laolaltă, [ensemble], des ateliers pour le partage des connaissances, des projections de films, des débats politiques, des événements „De la bouffe, pas des bombes”, une bibliothèque anarchiste, queer et féministe et beaucoup d’autres événements.

Le centre social A.casă est un espace solidaire et ouvert à toutes les personnes marginalisées et aux groupes minoritaires. Il est très important pour nous que cet espace reste autonome, donc libre de toute dépendance institutionnelle et des partis politiques, et à l’abri de comportements discriminatoires ou oppressifs.

Si tu ne peux pas faire une donation, tu peux toujours nous soutenir en nous donnant un coup de main pour les travaux en cours, avec une donation en matériaux de construction ou en partageant ce message et cette campagne de dons.

Merci !


Organizer

Cluj, Romania

Cluj, Romania

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Nov 23, 2021
€200.00
 • Anonymous
 • Donated on Jun 05, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jun 05, 2021
€25.00
Apr 26

Piața Autonomă Cluj

Update posted by Spatiul Acasa at 09:06 am

De-a lungul anilor, A.casă a reprezentat, printre altele, și un loc de întâlnire și (auto)organizare pentru grupuri politice și alternative locale diverse, nenumărate activități rezultând astfel: de la ateliere și skill-sharing, la proiecții de filme până la festivalul Laolaltă, evenimente de solidarizare și multe altele. Unul dintre astfel de exemple. . . . .

See update
0
Apr 26

Biblioteca

Update posted by Spatiul Acasa at 09:02 am

Astăzi este despre biblioteca A.casă, care a fost cu noi de la început! Cum credem că accesul la informație și cunoaștere este de bază pentru a contesta și dărâma atâtea bariere construite în jurul nostru, rând pe rând, am umplut rafturile bibliotecii cu cărți, fanzine, pamflete, postere, stickere despre nenumarate. . . . .

See update
0

Donors & Comments

105 donors
 • Anonymous
 • Donated on Nov 23, 2021
€200.00
 • Anonymous
 • Donated on Jun 05, 2021
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jun 05, 2021
€25.00
 • Natalie Gravenor
 • Donated on May 08, 2021
Amount Hidden
 • Ni Co
 • Donated on May 06, 2021
€20.00
 • Natalie Gravenor
 • Donated on Apr 29, 2021
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 27, 2021
 • Solidaritate!

€20.00
 • Ana Popa
 • Donated on Apr 26, 2021
 • sending hugs!

€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 26, 2021
€2.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 26, 2021
Amount Hidden
Show more donors

Followers

14 followers
Stoica Cotyso Dragos
robert bonis
Suzana Lungu
Claudia Mateias
Florin Alexandru Vocheci
Attila Piroth
Ionel Butnar
Unchiul Mihail
Claudia Rânja
Andra B
Show more Followers
€3,420.00
raised of €3,000.00 goal
114% Funded
105 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook