WIRED on tour

Fundraising campaign by Opia circle
 • лв267.00
  raised of лв3,500.00 goal goal
7% Funded
8 Donors
Raised offline: лв200.00
Total: лв467.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

The performance "WIRED" by choreographer Deyan Georgiev entered the prestigious Aerowaves TOP20 selection!

Aerowaves is a hub for dance discovery in Europe. It identifies the most promising new work by emerging dance artists and then promotes it through cross-border performances. Aerowaves’ network of partners in 33 countries enables young choreographers to bring brand-new dance to brand-new audiences.

Aerowaves prides itself on its unique role as a connector between choreographers, dance programmers, and dance enthusiasts across Europe.

The prestigious festival will take place in Dublin on the 26th of April.

Our team is very proud to be selected, but we need additional funding to improve the quality of the performance.

BG:

Спектакълът "Свързан" на хореографа Деян Георгиев влезе в престижната селекция ТОП 20 на фестивала Aerowaves!

Aerowaves е хъб за танцови открития в Европа. Разпознава най-обещаващите нови произведения на изгряващи танцови артисти и след това ги популяризира чрез трансгранични представления. Мрежата от партньори на Aerowaves в 33 държави дава възможност на младите хореографи да представят чисто нов танц на чисто нова публика.

Aerowaves се гордее с уникалната си роля да свързва хореографи, програматори на танцови спектакли и танцови ентусиасти от цяла Европа.

Престижният фестивал ще се проведе в Дъблин на 26 април.

Нашият екип е горд да бъде избран, но се нуждаем от допълнително финансиране, за да подобрим качеството на представянето.


The funding will be spent as follows:

1500BGN on improving the set and decor. We need to make it more durable and safe for travel.

1000BGN on improving the sound system that is integrated into the set.

1000BGN for extra travel expenses that are not covered by the festival.

BG:

Средствата ще бъдат изразходвани, както следва:

1500 лв. за подобряване на декора (Искаме да го направим по-издръжлив и безопасен за пътуване)

1000лв за подобряване на озвучителната система, която е вградена в сценографията.

1000 лв. за допълнителни пътни разходи, които не се покриват от фестивала.

Our goal is to present the performance at its best and with that to be able to book additional invitations from other festivals which representatives will watch on the 26th of April in Dublin.

BG:

Нашата цел е да представим спектакъла в най-добрата му светлина и с това да можем да получим допълнителни покани от други фестивали, чиито представители ще гледат на 26 април в Дъблин.

About the performance:

“Wired” is a solo performance, an individual attempt, and an experience lost in the treads of what we call “we”. A physical body inside a black box filled with stored information. It is a search for the origin of what causes entanglement. Is life a never-ending question and can we find comfort in what we don’t know? Can we surrender to something bigger than our own sense of being?

The performance is inspired by both documentary stories and science fiction.

Choreography and art direction: Deyan Georgiev
Scenic design and costumes: Gabriela Kardjilova
Music: Petya Dimanova
Lighting design: Viktor Georgiev, Izabela Manolova
Sound design: Georgi Atanasov
Technical director: Milen Georgiev
Production management and coordination: Slavena Zaikova
Constructor: Raiko Grigorov
Photographer and cameraman: Nikolay Raychev, Stefan N. Shterev

Co-production: ONE DANCE WEEK, DERIDA STAGE & OPIA, NATIONAL CULTURE FUND OF BULGARIA

BG:

За спектакъла:

“Свързан” е солов пърформанс, индивидуален опит и преживяване, потънало в нишките на това, което наричаме “Ние”. Физическо тяло, затворено в черна кутия, пълна със съхранена информация. Опит за намиране на първоизточника, отговорен за личното ни оплитане. Безкраен въпрос ли е животът и можем ли да намерим спокойствие в незнанието си? Можем ли да се предадем на нещо по-голямо от собственото си чувство за съществуване?

Спектакълът е вдъхновен от документални истории, научна фантастика и визуално изкуство.

Хореография и режисура: Деян Георгиев

Музика: Петя Диманова

Звуков дизайн: Георги Атанасов

Сценичен дизайн и костюм: Габриела Кърджилова

Светлинен дизайн: Виктор Георгиев, Изабела Манолова

Teхнически ръководител: Милен Георгиев

Продукционен мениджмънт и координация: Славена Зайкова

Конструктор: Райко Григоров

Фотограф и оператор: Стефан Н. Щерев

Продукция: ONE DANCE WEEK & Derida Stage, OPIA, НАЦИОНАЛЕН ФОНД КУЛТУРАAbout the choreographer:

Deyan Georgiev is an actor, dancer, and choreographer. He graduates from NATFA “Krastyo Sarafov” majoring in Acting for Drama Theater. His love for the movement began after a project in France during his studies at the academy. Deyan is a freelance artist since 2017 when he leaves Bulgaria to work as a dancer in Cairo, Egypt. He participates in various training, residencies, and festivals in South Korea, Austria, and others such as workshops with Shamel Pitts, and Nohirito Ishii. He perceives contemporary dance as an intimate place with a huge charge that can be used as a means to travel inside and discover something for yourself.

In 2020 he won the jury award in the competition for contemporary choreography “Margarita Arnaudova” with the project “Clean”. He was nominated for ICAR 2021 in the category of Contemporary Dance and Performance for the same performance. He develops a sci-art organization, which brings together artists who combine science and art in exhibitions and performances such as the 5th Element, Stardust, and others. In 2021 he was chosen in the 30 under 30 selection of Forbes magazine in the category Culture, Art, and Media.

BG:

За хореографа:

Деян Георгиев е актьор, танцьор и хореограф. Завършва НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” през 2015 година в класа на проф. Д-р Атанас Атанасов, специалност Актьорско майсторство за драматичен театър. Любовта към движението започва след участие в проект във Франция. Деян е артист на свободна практика от 2017 г., когато напуска България, за да работи като танцьор в Кайро, Египет. Той участва в различни обучения, резиденции и фестивали в Южна Корея, Австрия и други, като семинари с Shamel Pitts и Nohirito Ishii. Възприема съвременния танц като интимно място с огромен заряд, което може да се използва като средство да пътуваш навътре и да откриеш нещо за себе си.

През 2020 година печели наградата на журито в конкурса за съвременна хореография “Маргарита Арнаудова” за проекта “Чисто” и получава номинация за “ИКАР”2021 в категория Съвременен танц и пърформанс. Днес развива собствена sci-art организацията, в която събира артисти, които обединяват наука и изкуство в изложби и пърформанси като the 5th Element, Stardust и др. През 2021 година името му си намира място и в селекцията “30 под 30” на списание Forbes в категория “Култура, изкуство и медии”.Fundraising Team

 • Slavena Zaykova
 •  
 • Fund captain

Donors

 • Hristo Hristozov
 • Donated on Mar 25, 2023
лв100.00
 • R Tsikandelova
 • Donated on Mar 02, 2023
лв10.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 01, 2023
Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

8 donors
 • Hristo Hristozov
 • Donated on Mar 25, 2023
лв100.00
 • R Tsikandelova
 • Donated on Mar 02, 2023
лв10.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 01, 2023
Amount Hidden
 • Tsar Lama
 • Donated on Feb 25, 2023
лв10.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 25, 2023
лв20.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 24, 2023
лв100.00
 • Stela Dimitrova
 • Donated on Feb 24, 2023
лв20.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 24, 2023
Amount Hidden

Followers

2 followers
Slavena Zaykova
Simona Zdravkova
лв267.00
raised of лв3,500.00 goal
7% Funded
8 Donors
Raised offline: лв200.00
Total: лв467.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities