Подкрепи мюзикъла на Стефан Петров – “Автобиографията на един скенер”

Fundraising campaign by Stefan Petrov
 • €650.00
  raised of €2,500.00 goal goal
26% Funded
10 Donors
Raised offline: €90.00
Total: €740.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

Русский язык - см. текст ниже / Еnglish below


Здравейте, мили хора!

“Моето търсене започна, когато бях на петнадесет години. Преминавайки през много различни дейности, за кратък период от време, аз се опитвах да намеря себе си, да намеря отговор на въпросите си. Чрез професиите през които преминах и след доста опит и изследвана литература, разбрах, че всички отговори, които съм търсил са били в мен през цялото време, но не съм имал опита да ги видя. Достигнах до извода, че ако ние правим добро и се трудим за просперитета на всички и всичко, то няма значение какво работим, а кои сме ние и какво излъчваме в света. От толкова много професии и начинания, разбрах, че всички хора имаме една професия - да си помагаме.”

Чуйте първата песен от спектакъла тук.

Човекът-спектакъл

Стефан Петров е артист на свободна практика. Възпитаник на НАТФИЗ, специалност актьорство за драматичен театър, в класа на проф. Здравко Митков. В момента изучава магистратура “Музикална педагогика” и работи като учител по музика и театър в ЧНУ “Селестен Френе”, гр. Бургас.

През следващия театрален сезон 22/23 година, ще реализира турне в десет български града с дебютния авторски мюзикъл “Автобиографията на един скенер”. Проектът е частично финансиран от Национален Фонд Култура, към програма “Дебюти”.

Мюзикълът засяга теми като - търсенето на призвание, помощта от близките и смелостта на човек да продължи да търси себе си, въпреки предизвикателствата в живота му.

Обръщаме се към хората, които търсят своята реализация и път в живота, които имат нужда от вдъхновение за да направят следващата крачка. И към онези, които искат да прекарат една незабравима вечер, потапяйки се в истинската история на Стефан.

За спектакъла

“Автобиографията на един скенер” е музикален спектакъл, в който авторът разказва своята истинската история, в която търси мястото си под слънцето, своето призвание. В представлението участват шестима актьори, които пеят петнадесет авторски песни и играят десет танца, а цялото действие е съпроводено от мултимедия със снимков материал, който потвърждава достоверността на спектакъла.

Кратък сюжет

Изследвайки коренно различни професионални направления, главният актьор разбира, че е от редкия тип хора наречени “скенери”. Хора, които “сканират” живота, отдавайки се на всичките си интереси и хобита, превръщайки ги в свои професии, а не се “гмуркат” в една конкретна сфера за целия си живот. Тази негова особеност му носи доста противоречиви опитности, с които трябва да се справи.

Moже да ни подкрепите по няколко варианта:

1) Чрез дарение на избрана от вас сума, натискайки бутона "Donate"
2) Като изберете една от по-долу посочените опции
3) Като преведете избрана от вас сума на посочените координати.

Име на банка: Уникредит Булбанк
Фирма: "Нов Живот - Съюз" ООД,
МОЛ: Стефан Петров
IBAN: BG65 UNCR 7000 1523 1880 57
ЕИК: 204591944
SWAP/BIC: UNCRBGSF

Последвайте ни във Facebook.

*Билетите, които закупите чрез "Rewards" в платформата важат за премиерите в София, Бургас и Варна през юни 2022 г. или за град по избор, в който ще има турне през октомври месец.
Премиерите са през месец юни - 27ми в Бургас и 28ми във Варна

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ

Приветствую Вас, прекрасные люди!

«Я начал искать себя , когда мне было пятнадцать.

Постоянно пробуя разные виды деятельности за короткий период, я пытался найти ответы на свои вопросы и свою идентичность. Через смену разных профессий, после накопленного мною опыта и исследованной литературы, я понял, что те ответы, которые я искал, все это время были внутри, но что-то не давало мне их увидеть.

Так я пришел к выводу, что если мы делаем добро и трудимся для успеха всего и всех, то не важно, кем мы работаем, а кто мы (что мы из себя представляем), и что излучаем в этот мир. После стольких профессий и начинаний я осознал, что у всех нас есть только одна профессия – способствовать раскрытию друг друга»

ЧЕЛОВЕК-СПЕКТАКЛЬ

Стефан Петров – независимый артист. Учился в НАТФИЗ (Национальная академия театрального и киноискусства, Болгария), специальность - актер драматического театра, курс профессора Здравко Митков.

Бакалавриат по специальности психология. Сейчас Стефан получает магистерскую степень в области «Музыкальная педагогика» и работает учителем музыки, театрального искусства и добродетелей в частной начальной школе по методике развития ребенка Селестена Френе (город Бургас, Болгария).

В театральном сезоне 2022/2023 запланирован тур (в 10 городах Болгарии) с его авторским дебютным мюзиклом «Автобиография человека-сканера». Данный проект частично профинансирован Национальным фондом «Культура» Болгарии, по программе «Дебюты». Именно, потому что проект финансирован только частично, мы и организовали данную онлайн-компанию для сбора недостающих средств, необходимых для реализации мюзикла. Премьерные показы спектакля состоятся в июне 2022 года, в Бургасе и Варне.

Это мюзикл о поиске своего сокровенного Пути, о том, насколько важна помощь и поддержка близких людей, особенно тогда, когда сойти с этого пути легче, чем следовать своему зову; о смелости человека продолжать испытывать себя в разных опытах, и искать свое предназначение, несмотря на непростые жизненные ситуации.

Через этот проект мы обращаемся к людям, которые ищут свою самореализацию и свой путь в этой жизни; к тем, кто нуждается во вдохновении, чтобы сделать следующий шаг. И к тем, кто хочет поддержать творчество прекрасного, талантливого и многосторонне развитого человека - Стефана Петрова - на его творческом пути.

О СПЕКТАКЛЕ

«Автобиография человека-сканера» - это музыкальная комедия, в которой автор рассказывает свою подлинную историю, как он ищет свое «место под солнцем» и свое призвание. В спектакле участвуют шесть актеров, которые исполняют 15 авторских песен и 10 танцев, а все действие сопровождается мультимедией с очень личными фотографиями, которые подтверждают достоверность расказанной истории.

Краткий сюжет

Исследуя очень разные, но чем-то зовущие професиональные направления, главный герой однажды понимает, что он принадлежит к редкой категории людей, более известных как «сканеры».Такие люди «сканируют» жизнь, отдаваясь целиком всем своим интересам и увлечениям, и впоследствии превращая их в свою професиональную реализацию. Они не «ныряют» в одну определенную сферу на всю жизнь. И да - это часто оборачивается противоречивыми жизненными ситуациями.

И что делать, если ты в душе сканер, а близкие люди далеко не всегда тебя поддерживают?

С какими испытаниями предстоит столкнутся Стефану, справится ли он с трудностями и удастся ли ему сохранить себя?

Послушать промо песню из мюзикла можно ЗДЕСЬ

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ НАС

 1. Через дарение любой суммы. Для этого нужно нажать кнопку «Donate», которую Вы видите на этой странице.
 2. Через перевод выбранной Вами суммы на банковский счет спектакля.

Название банка: Уникредит Булбанк (UniCredit Bulbank)
Фирма: "Нов Живот - Съюз" ООД,
На имя: Стефан Петров
IBAN: BG65 UNCR 7000 1523 1880 57
(UIC): 204591944
SWAP/BIC: UNCRBGSF

Подпишитесь на нашу Facebookстраницу и Youtubeканал

САЙТ: https://stefangpetrov.com/avtobiografiqta-na-edin-skener

EMAIL: [email protected]

ENGLISH TRANSLATION

Hello, kind people!

“My search started when I was 15 years old. Going through many different activities for a short period of time, I was trying to find myself, to find answers to my questions. Through the professions I worked in and after a lot of experience and after reading a good amount of literature, I realized that all the answers I was looking for were in me the whole time, but I did not have the experience before to see them. I came to the conclusion that if we do good and strive for the prosperity of everyone and everything, it doesn’t matter what we do for a living, but who we are and what we radiate in the world. From so many professions and endeavors, I realized that we all share the same profession - to help each other.”

You can hear the first song from the play here.

Stefan Petrov is a freelance artist. A graduate of NATFA, majoring in acting for drama in theater, in the class of Prof. Zdravko Mitkov. Currently he is studying for a Master's degree in Music Pedagogy and also works as a music and theater teacher at “Celesten Frene”, a private primary school in Burgas.

In the next theatrical season 22/23, he will tour ten Bulgarian cities with his debut musical "The Autobiography of a Scanner". The project is partially funded by the National Culture Fund, as part of the Debuts program.

The musical touches on topics such as the search for a calling in life, the help from loved ones and the courage of a person to continue to seek himself, despite the challenges in his life.

We turn to people who are looking for their purpose and path in life, who need inspiration to take the next step. And to those who want to spend an unforgettable evening, immersed in the true story of Stefan.

About the play

“The Autobiography of a Scanner” is a musical in which the author tells his true story, in which he seeks his place under the sun, his purpose in life. The performance features six actors who sing fifteen original songs and play ten dances, and the whole play is accompanied by multimedia with photos that confirm the authenticity of the story. The premieres are on 27th of June n Burgas and 28th of June in Varna

Shortly about the plot

Exploring disparate professional fields, the main character realizes that he is one of the rare types of people called "scanners". People who "scan" life, indulging in all their interests and hobbies, turning them into their professions, and not "diving" in a particular area for life. This feature of his brings him quite contradictory experiences that he has to deal with.

You can support us in several ways:

1) By donating an amount of your choice by pressing the "Donate" button

2) By sending the amount of your choice to the specified coordinates.

UniCredit Bulbank
NOV JIVOT - SAYUS LTD.
Stefan Petrov
IBAN: BG65 UNCR 7000 1523 1880 57
BULSTATUnifiedIdentificationCode (UIC): 204591944
SWAP/BIC: UNCRBGSF

Rewards

Соло играч

Подкрепяйки проекта с тази сума, Вие получавате: 1) Билет за спектакъла - на първите редове. 2) Първата авторска стихосбирка на Стефан Петров. 3) Код за онлайн достъп до песните от спектакъла.

1 Backers
Дует

Подкрепяйки проекта с тази сума, Вие получавате: 1) Два билета за спектакъла - на първите редове. 2) Първата авторска стихосбирка на Стефан Петров. 3) Код за онлайн достъп до песните от спектакъла. 4) Видео запис от спектакъла.

3 Backers
Квартет

Подкрепяйки проекта с тази сума, Вие получавате: 1) Четири билета за спектакъла - на първите редове. 2) Първата авторска стихосбирка на Стефан Петров. 3) Код за онлайн достъп до песните от спектакъла. 4) Видео запис от спектакъла. 5) Снимка с актьорите.

0 Backers
Зад кулисите

Подкрепяйки проекта с тази сума, Вие получавате: 1) Вашето фирмено лого на афиша на спектъла или отразяване на Вашето име като спонсор на проекта. 2) Специална покана за двама - на първите редове. 3) Първата авторска стихосбирка на Стефан Петров. 4) Код за онлайн достъп до песните от спектакъла. 5) Видео запис от спектакъла. 6) Снимка с артистите и възможност да присъсвате на репетиционния процес и зад кулисите на представлението.

0 Backers
Поддържаща роля

Подкрепяйки проекта с тази сума, Вие получавате: 1) Вашето фирмено лого на централно място на афиша на спектъла или отразяване на Вашето име като спонсор на проекта. 2) Видео за Вас или Вашата фирма, направено от Стефан Петров 3) Специална покана за двама - на първите редове. 4) Първата авторска стихосбирка на Стефан Петров. 5) Код за онлайн достъп до песните от спектакъла. 6) Видео запис от спектакъла. 7) Снимка с артистите и възможност да присъсвате на репетиционния процес и зад кулисите на представлението.

0 Backers
Главен актьор

Подкрепяйки проекта с тази сума, Вие получавате: 1) Вашето фирмено лого като генерален спонсор, на афиша на спектъла или отразяване на Вашето име като генерален спонсор на проекта. 2) Видео за Вас или Вашата фирма, направено от Стефан Петров 3) Специална покана за двама - на първите редове. 4) Първата авторска стихосбирка на Стефан Петров. 5) Код за онлайн достъп до песните от спектакъла. 6) Видео запис от спектакъла. 7) Снимка с артистите и възможност да присъсвате на репетиционния процес и зад кулисите на представлението. 8) Песен за Вас или вашата фирма, написана от Стефан Петров.

0 Backers

Organizer

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Jun 28, 2022
 • Много се забавлявахме, браво!

€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Jun 27, 2022
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on May 10, 2022
Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

10 donors
 • Anonymous
 • Donated on Jun 28, 2022
 • Много се забавлявахме, браво!

€50.00
 • Anonymous
 • Donated on Jun 27, 2022
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on May 10, 2022
Amount Hidden
 • Plamena Georgieva
 • Donated on May 10, 2022
 • Успех! 🌟

€60.00
 • Milen Georgiev
 • Donated on May 08, 2022
 • успех

€60.00
 • Teodora Simeonova
 • Donated on May 08, 2022
€60.00
 • Ostoja Borkovic
 • Donated on May 07, 2022
 • Uspeh! :)

€60.00
 • Жана Иванова
 • Donated on May 04, 2022
€50.00
 • Десислaва Дюлгерян
 • Donated on May 03, 2022
€30.00
 • Galina Taneva
 • Donated on May 02, 2022
€200.00
Show more donors

Followers

1 followers
Олена Захаріна
€650.00
raised of €2,500.00 goal
26% Funded
10 Donors
Raised offline: €90.00
Total: €740.00

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities