POMOC PERNATIM PRIJATELJIMA-HELP FOR FEATHERED FRIENDS

 • €360.00
  raised of €2,045.00 goal goal
17% Funded
16 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

POMOĆ PERNATIM PRIJATELJIMA - stvorimo zajedno sigurnije utočište ranjenim i napuštenim pticama

Društvo za zaštitu, pomoć i proučavanje ptica „Ornitološki laboratorij“ pokreće kampanju za prikupljanje sredstava za hitnu izgradnju ograde kojom bi se zaštitilo utočište za ptice u Čazmi sa ciljem stvaranja sigurnog mjesta za mlade, ranjene i napuštene ptice koje će u ograđenom prostoru biti zaštićene od grabežljivaca i štetočina i drugih vanjskih ugroza.

Utočište za ptice u Čazmi udomljava odbačene ptice, njeguje one koje više ne mogu letjeti, othranjuje mlade ptice ispale iz gnijezda, a i one koje zbog starosti vlasnici odbace - oni čuvaju.

„Ornitološki laboratorij“, na čelu s inicijatorom, predsjednikom udruge i voditeljem Utočišta Manuelom Jacmenovićem, koji je život posvetio aktivnoj brizi i spašavanju ugroženih ptica, djeluje kao neprofitna udruga koja nije financirana iz javnih izvora već svoj rad temelji na volonterstvu a hrana, lijekovi i potrepštine za ptičice koje u Utočištu dobivaju potrebnu pomoć financiraju se od privatnih donacija i vlastitim sredstvima aktivnih članova udruge.

Veći zahvati, poput izgradnje ograde neophodne za daljnji sigurni smještaj štićenika utočišta, zahtijevaju pomoć šire zajednice koja je u svakom trenutku dobrodošla posjetiti Utočište kraj Čazme, upoznati štićenike i voditelje utočišta te se uvjeriti u nesebičnost i posvećenost predanih volontera u osiguravanju adekvatnih uvjeta i pomoći našim krilatim prijateljima koji je najviše trebaju a drugdje je nemaju gdje pronaći.

“Ovo je kampanja za spas i dobrobit naših malih pernatih štićenika, ovo je kampanja za njihovu sigurnost i miran život u našem utočištu. Cilj nam je započeti uređivanje prirodne barice za vodarice, galebove kojima smo prije četiri godine stvorili utočište "Larus" koje se selilo sa nekoliko lokacija zbog dobrobiti galebova, do sada, kada konačno možemo mirno izgraditi pravu zaštićenu zonu. Dok nemamo žičanog pletiva kojim bi ogradili utočište, ne možemo započeti radove na izgradnji zone za vodarice. Fazanske ptice ne mogu van na otvoreno, a htjeli bi da su potpuno zaštićene, trenutno je to najvažnije.”, objasnio je predsjednik udruge Manuel Jacmenović.

Za neophodnu ogradu, Društvo za zaštitu, pomoć i proučavanje ptica „Ornitološki laboratorij“ pronašlo je najpovoljnijeg proizvođača pletiva za ograde, čija je cijena 115 eura za 2 m visine u kolutu od 25 metara dužine. Za ograđivanje Utočišta potrebno je 10 kolutova, kako bi se ogradila cijela površina i osigurala sigurnost pticama. Za postavljanje ograde potrebno je kupiti stupiće za rastezanje pletiva (150 stupića po cijeni od 5 eura po komadu), uzdužne žice koje drže pletivo (4 koluta žice po 100 m (12 eura/kom.), ukupne cijene 48 eura), te cement za učvršćivanje stupića (150 vreća cementa po 0,98, ukupno 147 eura).

Ukupna vrijednost potrebna za kupnju i postavljanje ograde jest 2.045 eura.

Kampanji se pridružila zagrebačka umjetnica Korana Gjalski Filipović, i sama ljubiteljica i portretistica ptica, koja će u ovu svrhu izraditi preko 200 unikatnih crteža ptica na formatu 10x15 cm namijenjenih svima koji doniraju putem ove kampanje, kao jedinstvenu uspomenu na vašu vlastitu nesebičnu pomoć hrvatskim pticama koje se trenutno nalaze u utočištu ali i svim budućim ranjenicima kojima će siguran boravak u Utočištu omogućiti preživljavanje. Svaka donacija osigurava vam jedan crtež, a zainteresirani mogu kupiti i više crteža davanjem većeg broja jednakovrijednih donacija.

Napomena: Donaciji od 10 eura pridodan je iznos od 1,63 eura koliko iznosi trošak poštarine za slanje preporučene pošiljke unutar Hrvatske.

Korana Gjalski Filipović


U kampanji je i umjetnica Ana Pejić , koja ce pomoci utocištu, ponudom prekrasnih dreamcatchera. Svi se nadamo da cemo sakupiti potreban iznos za kupnju ograde kojy dodlovno zivot znaci.


Ako nemate pre payd mozete uplatiti i na naš žiro racun ERSTE HR 4224020061100864591


Ako hocete mozete uplatiti i na KEKS PAY Naš #kekstag je: #manuelj458. Možeš skenirati QR kod ili samo kliknuti na link: https://kekspay.hr/keks?a=kekstag&tag=#manuelj458


ENG

HELP FOR FEATHERED FRIENDS - let's create a safer haven for wounded and abandoned birds togetherThe Association for protecting, helping and exploring the birds "Ornithological Laboratory" is launching a campaign to collect funds for the urgent construction of a fence that would protect the bird sanctuary in Čazma with the aim of creating a safe place for young, wounded and abandoned birds that will be protected in the fenced area from predators and pests and other external threats.The bird sanctuary in Čazma takes in abandoned birds, cares for those that can no longer fly, nurtures young birds that have fallen out of the nest, and those that are rejected by their owners because of their age - they keep them.The "Ornithology Laboratory", headed by the initiator, president of the association and head of the Sanctuary, Manuel Jacmenović, who dedicated his life to the active care and rescue of endangered birds, operates as a non-profit association that is not financed from public sources, but its work is based on volunteerism, and food, medicine and the necessities for the birds that receive the necessary help in the Sanctuary are financed by private donations and the own funds of the active members of the association.Larger interventions, such as the construction of a fence necessary for the further safe accommodation of shelter residents, require the help of the wider community, which is welcome at any time to visit the Shelter near Čazma, meet the shelter residents and managers, and see for themselves the selflessness and dedication of dedicated volunteers in ensuring adequate conditions and helping our winged friends who need her the most and have nowhere else to find her."This is a campaign for the rescue and well-being of our little feathered residents, this is a campaign for their safety and peaceful life in our sanctuary. Our goal is to start arranging the natural pond for waterbirds, seagulls with which we created the "Larus" sanctuary four years ago, which moved from several locations for the sake of the seagulls, until now, when we can finally peacefully build a real protected zone. Until we have wire netting to fence off the refuge, we cannot start work on the construction of the area for waterfowl. Pheasant birds cannot go out in the open, and they would like to be completely protected, right now that is the most important thing," explained the president of the association, Manuel Jacmenović.For the necessary fence, the Association for protecting, helping and exploring the birds "Ornithological Laboratory" found the most affordable manufacturer of mesh for fences, the price of which is 115 euros for a 2 m height in a roll of 25 meters in length. To fence the Refuge, 10 rings are needed, in order to fence the entire area and ensure the safety of the birds. To install the fence, you need to buy posts for stretching the mesh (150 posts at a price of 5 euros per piece), longitudinal wires that hold the mesh (4 coils of wire per 100 m (12 euros/piece), total price 48 euros), and cement for fixing the posts (150 bags of cement at 0.98, total 147 euros).The total value required for the purchase and installation of the fence is 2,045 euros.The campaign was joined by the Zagreb artist Korana Gjalski Filipović, herself a bird lover and portraitist, who for this purpose will create over 200 unique drawings of birds in the 10x15 cm format intended for everyone who donates through this campaign, as a unique memory of your own selfless help to Croatian birds that are currently in the refuge, but also all future wounded whose safe stay in the refuge will enable them to survive. Each donation provides you with one drawing, and those interested can purchase more drawings by making a number of donations of equal value.Note: An amount of 1.63 euros has been added to the donation of 10 euros, which is the cost of postage for sending a registered package within Croatia.
Korana Gjalski Filipović
Artist Ana Pejić is also in the campaign, who will help the refuge by offering beautiful dreamcatchers. We all hope that we will collect the necessary amount for the purchase of a fence, which means a lifetime.

If xou dont have Pay pal this is our ziro acounzt ERSTE HR 4224020061100864591


Rewards

SOLD OUT Poštarina

1,63 eur

1 Backers
reward_image
1 Backers

Organizer

 • Manuel Jacmenovic

Donors

 • Anonymous
 • Donated on Feb 17, 2024
Amount Hidden
 • Nikolina Divic Dajeskovic
 • Donated on Jan 30, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Nov 06, 2023
Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

16 donors
 • Anonymous
 • Donated on Feb 17, 2024
Amount Hidden
 • Nikolina Divic Dajeskovic
 • Donated on Jan 30, 2024
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Nov 06, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Oct 01, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Aug 14, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Jun 12, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 25, 2023
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 18, 2023
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 15, 2023
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 15, 2023
€10.00
Show more donors

Followers

1 followers
Marinela Dusper
€360.00
raised of €2,045.00 goal
17% Funded
16 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook