Poboljšanje malog OPG-a / making a small farm better

  • €0.00
    Donated So Far
Raised offline: €137.00
Total: €137.00
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Hrvatski

Mali smo obiteljski OPG koji je počeo od nule. Vrijednim rukama smo sagradili početne nastambe, kreditom smo kupili poljoprivrednu mehanizaciju i zemljište. Sve naše životinje žive slobodnim životom, bez zatvaranja, idu kuda žele i rade što žele. Bavimo se uzgojem koza (Francuska Alpina) te smo okupili malo stado koza iz raznih dijelova Hrvatske.

S obzirom da iznimno volimo životinje neke naše koze su stare i po 12 godina, koje smo spasili od klanja zbog starosti i nemogućnosti reprodukcije. Naše mlađe kozice daju iznimno ukusno i zdravo mlijeko zbog slobodnog (prirodnog) načina držanja.

Također imamo konje pasmine Hrvatski kasač koji služe za rekreaciju najviše djeci, posebno su nadareni i pokazuju iznimnu ljubav prema djeci. Jedan od naših konjića je udomljem nakon što ga je pregazio automobil, a sada nam je poklonio sve svoje srce.

Iznimno nam je drago kada možemo usrećiti djecu posjetitelje i omogućiti im druženje s konjima.

Uz sve imamo i 60-tak kokica koje također žive slobodnim i sretnim životom. Bezbrižno pasu travu jer znaju da kod nas sve životinje umiru isključivo od starosti, a za svaku životinju u slučaju bilokakvog oboljenja se angažiraju najkvalitetniji vetrinari. Mi svaku svoju jarnu kozu pregledavamo ultrazvukom da u svakom trenutku možemo pratiti njihovo zdravstveno stanje.

Ono što nam nedostaje je nadstrešnica koja bi služila za pohranu hrane za životinje, mehanizacije, silosa za žitarice, žitarica i razne potrebe za životinje ( i da unutar nadstrešnice ubacimo još nekoliko životinja :) ). Nažalost koliko god se borimo, svatko u sličnoj situaciji zna da u današnje vrijeme ne postoji ekonomska računica. Pogotovo što rado dočekujemo svoje posjetitelje bez ikakve naknade, a slobodan uzgoj i pružanje maksimalne udobnosti životinjama je poprilično skupo. Sve financiramo iz redovnog posla, i gotovo svaku kunu utrošimo u naše životinje.

Nažalost, nenadano sam ostao polupokretan i čeka me teška operacija kralježnice te ću zbog toga biti na bolovanju oko godinu dana. S obzirom na sve navedeno, smanjena primanja nećemo biti u mogućnosti do iduće zime pripremiti potreban objekt. Uskoro očekujemo bebe koze (njih tridesetak), u dolasku su nam Angus goveda i crne slavonske svinje. S obzirom da nemamo gdje pohraniti hranu, moramo ju kupovati na malo i plaćati jako skupo.

Sve naše životinje žive na 4 hektra pašnjaka, slobodne, idu kuda hoće i kad hoće, imaju zimske grijane pojilice, i svu moguću skrb i njegu.

S obzirom da konstantno udomljujemo odbačene životinje i otkupljujemo životinje koje nisu uzgojno valjane (sterilne i sl.) kako bi ih spasili od klaonice moramo biti spremni za zimu. Odnosno hranu kupovati kad je najeftinija, a ne tokom zime pojedinačno kad je najskuplja.

Za u potpunosti oplemeniti naš ranč potrebno nam je

275000 HRK - izrada, dostava i postavljanje metalne nadstrešnice 25X20 m

22500 HRK - izrada temelja za nadstrešnicu i za silos

16930 HRK - dobava dva PVC silosa za žitarice

12500 HRK - dobava dasaka za ograđivanje nadstrešnice (da konjići ne razbacaju bale :) )

= 326.930,00 HRK ukupno

Dio sredstava koja ne uspijemo namaknuti kampanjom ćemo sami osigurati kreditom banke. Za Offline donacije tekući račun br. HR2523400093232171214. Svaka kuna se broji, pa i najmanja donacija je cilj k najvećoj.

Ukoliko želite spasiti neku životinju, kontaktirajte nas, tu smo! Na naš ranč su svi dobrodošli, uvijek! Neznam što bih mogao ponuditi za zahvalu donatorima, ali svakako mogu doći, popiti kozje mlijeko, podragati drage konjiće i uzeti koje domaće jaje :)

--------------------------------------------------

English

We are a small family family that started from scratch. With bare hands we built the initial buildings, with a loan we bought an agricultural mechanization and land. All our animals live a free life, without confinement, go where they want and do what they want.

We are engaged in goat breeding (French Alpina) and we have gathered a small herd of goats from various parts of Croatia. Considering that we love animals extremely, some of our goats are 12 years old, which we saved from slaughter due to their age and inability to reproduce. Our younger goats give extremely tasty and healthy milk due to the free (natural) way of keeping. We also have horses of the Croatian trotter breed that are used for recreation mostly for children, they are especially talented and show exceptional love for children. One of our little horses adopted after being run over by a car, and now he has given us all his heart. We are extremely happy when we can make the children happy and allow them to socialize with the horses.

In addition, we have about 60 chickens that also live a free and happy life. They graze grass carelessly because they know that in our farm all animals die exclusively from old age, and for every animal in case of any disease the best veterinarians are hired. We examine each of our pregnant goats with an ultrasound so that we can monitor their health at any time. What we are missing is a canopy that would be used to store animal feed, mechanization, grain silos, cereals and various animal needs (and to put a few more animals inside the canopy :)). Unfortunately, no matter how hard we fight, everyone in a similar situation knows that there is no economic calculus nowadays. Especially since we are happy to welcome our visitors free of charge, and free breeding and providing maximum comfort it is quite expensive for animals. We finance everything from regular work, and we spend almost every earned money on our animals. Unfortunately, I suddenly became semi-mobile and awaitng difficult spine operation, so I will be on sick leave for about a year. Given all the above, we will not be able to prepare because of the reduced income until next winter required object. We are expecting baby goats soon (about thirty of them), Angus cattle and black Slavonian pigs are coming to us. Since we have nowhere to store food, we have to buy it at retail and pay very expensive. All our animals live on 4 hectares of pasture, free, go where they want and when they want, have winter heated drinkers, and all possible care and nursing. Since we are constantly adopting discarded animals and buying animals that are not breeding (sterile, etc.) in order to save them from the slaughterhouse, we must be ready for next winter. That is, buy food when it is the cheapest, and not individually during the winter when it is most expensive. To fully finish our ranch we need it

275000 HRK - production, delivery and installation of a metal canopy 25X20 m

22500 HRK - construction of the foundation for the canopy and for the silo 16930 HRK - supply of two PVC silos for cereals

12500 HRK - supply of planks for fencing the canopy (so that the horses do not scatter the bales :))

= 326,930.00 HRK total

We will provide part of the funds that we fail to raise with the campaign with a bank loan. For Offline donations current account no. HR2523400093232171214, PBZGHR2X . Every kuna counts, even the smallest donation is the goal to the largest. If you want to save an animal, contact us, we are here! Everyone is welcome to our ranch, always! I don’t know what I could offer to thank the donors, but you can definitely come, drink goat's milk, scratch dear horses and take some tasty eggs :)

Organizer

No updates for this campaign just yet

Followers

0 followers
No Followers Just Yet...
€0.00
Donated So Far
Raised offline: €137.00
Total: €137.00

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook