helpnatasa

 • €1,370.00
  raised of €50,000.00 goal goal
2% Funded
20 Donors

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

Od momenta kada stignemo na ovaj svet ne možemo znati šta nam je sudbina priredila i sa kakvim ćemo se sve životnim preprekama suočiti. Tako ni Nataša Nedić (30) iz Sremske Mitrovice, majka dva mala dečaka od tri i šest godina, nije mogla ni da nasluti sa čime će biti primorana da se bori. Do teške spoznaje došla je slučajno, tokom godišnje rutinske ginekološke kontrole.

– Bolujem od retkog i veoma agresivnog karcinoma grlića materice, neuroendokrinog tipa. U svetu od ovog tipa karcinoma boluje samo jedan odsto žena na svetu. Osoba sam koja je redovno odlazila na ginekološke preglede i do tri puta u toku godine, ali eto, sudbina je imala neki svoj plan. Prve simptome bolesti sam uočila početkom decembra 2017. i tada sam obavila kompletan ginekološki pregled koji je bio uredan (Papa test je bio dobar, brisevi uredni kao i ultrazvučni pregled). Doktorka me je poslala kući i rekla da su svi simptomi koje primećujem i osećam hormonalnog porekla. Nažalost, simptomi su se javljali i početkom 2018. i ja sam ponovo otišla na pregled. I tada me je doktorka ubeđivala da je sve dobro. Tek krajem februara, kada sam po treći put otišla na pregled, doktorka je videla „miom“ i rekla da mi on stvara sve probleme, zbog čega sam već početkom marta otišla da se ukloni – ispričala je za „Vesti“ mlada Nataša, dodavši:

– Ubrzo su mi stigli rezultati histopatološkog nalaza u kojem je pisalo da miom nije miom, već karcinom grlića materice. Odmah sam upućena u Sremsku Kamenicu na Institut onkologije, gde sam operisana. Urađena je histerektomija sa odstranjivanjem limfnih čvorova. Karcinom je bio samo na grliću materice, limfni čvorovi su bili čisti. U junu sam počela da primam „preventivnu“ hemoterapiju, isključivo zbog agresivnog tipa tumora i zadnju terapiju sam primila u novembru 2018. U decembru sam uradila kontrolnu magnetnu rezonancu koja je bila uredna, bez znakova bolesti, ali već u aprilu naredne godine moje stanje se pogoršava i magnetna rezonanca pokazuje agresivno vraćanje bolesti. Ovoga puta tumori se nalaze u limfnim čvorovima abdomena, preostalom jajniku, na hilusu jetre i na plućima. Ne mogu ni da opišem kako sam se tada osećala. Ali, dala sam sebi zadatak – da preživim, zbog dece, supruga, zbog mojih voljenih…

Hrabra Nataša je ubrzo potom na Institutu onkologije u Kamenici saznala da nije kandidat za hirurško lečenje, ali isto tako da lekari ne mogu da joj prepišu odgovarajuću hemoterapiju, jer nema standardnog protokola u lečenju neuroendokrinog karcinoma grlića materice.

– Lekovi koje mogu državno da primim nisu odgovarajući, zbog čega sam samoinicijativno stupila u kontakt sa profesorom iz Hjustona koji se bavi istraživanjem i lečenjem ovog tipa tumora. On nam je napismeno dao koja je to terapija koja bi meni pomogla. Na žalost, to su lekovi koji se ne nalaze na listi RFZO-a. U pitanju su „Avastin“, „Irinotecan“ i „Taxol“
za koje mesečno treba izdvojiti oko 1.385 evra. U međuvremenu, moje zdravstveno stanje se naglo pogoršava, tumor u abdomenu je počeo brzo da raste – priča o svom zlom usudu Nataša.

Prema njenim rečima, u Institutu nisu imali rešenje za njen problem, zbog čega je ponovo samoinicijativno stupila u kontakt sa našim vrhunskim hirurgom prof. dr Dragutinom Kecmanovićem.

– Već u julu su me operisali u privatnoj bolnici Aurora. Prof. dr Kecmanović je uspeo da odstrani sve tumorske promene u abdomenu i ostale su promene na plućima zbog kojih moram da primim biološku i hemoterapiju. Obavila sam konsultacije u privatnoj klinici u kojoj mogu da primim terapiju, ali za moje lečenje (koje bi trajalo minimum godinu dana), potrebno je između 40.000 i 50.000 evra. To je suma koju moja porodica ne može sama da obezbedi. Dosadašnje lečenje smo uspeli nekako sami da uzguramo, ali ovo je van svakog našeg domašaja. Baš zbog toga sam primorana da se za pomoć obratim dobrim ljudima, u nadi da nam mogu pomoći da prikupimo sredstva neophodna za dalje lečenje. Ja dajem sve od sebe i ne posustajem, ali ovu bitku ne možemo dobiti sami – iskreno će Nataša.

„Uragan“ osećanja

– Teško je u nekoliko rečenica opisati kako se čovek oseća kad sazna strašnu dijagnozu i prognozu. Mnogo toga sam „prebacila“ preko glave, ma pravi „uragan“ raznih osećanja i da nije bilo porodice koja bi me podržala da istrajem i verujem, ne znam da li bih imala snage da se izdignem iz cele situacije i nastavim dalje. Sada je novac velika prepreka, ali ne smem da dozvolim da me to deprimira. Moram, kao i do sad, verovati u najbolji mogući ishod – kazala je Nataša.

Kako pomoći?

Budući da Nataša Nedić ovu bitku započinje upravo na Humanitarnom mostu „Vesti“ i da se još nije obratila za pomoć humanitarnim fondacijama, a da joj je potrebna poveća suma novca u narednih godinu dana da bi ozdravila na radost svoje dečice i najmilijih, to joj je podrška dobrih ljudi i više nego dobrodošla.

Novčanu pomoć možete uplatiti na Natašin tekući račun otvoren u Unikredit banci:

170-⁠0010548303000-⁠86

Isto tako, moguće je uplatiti donaciju iz inostranstva, ali na račun Natašinog supruga Darka, otvoren u Telenor banci:

Darko Nedić

Mirna 1, Sremska Mitrovica, 22000, Srbija

IBAN RS35115038160345329311 SWIFT AAAARSBG

Svi plemeniti čitaoci „Vesti“ koji mogu i žele da pomognu njeno lečenje, mogu i stupiti sa Natašom u kontakt putem telefona na broj: +381 63 19 88 113, a adresa je: Mirna 1, 22000 Sremska Mitrovica i dogovoriti se oko načina slanja i dostave pomoći.

Naravno, kao i uvek do sada, na usluzi je i Redakcija „Vesti“.

https://www.vesti-online.com/pomozimo-natasi-da-ozdravi/?fbclid=IwAR2hRYWjfW4beVuW9_dIFe6TcNovc5xvcaMsJs5twMVIC3lpmJOOPLkKo-8

English:

From the moment we arrive in this world, we cannot know what our destiny has prepared for us and what life's obstacles we will face. Thus, Natasa Nedic, 30, of Sremska Mitrovica, the mother of two young boys of three and six years, could not even guess what she would be forced to fight. She came to a difficult realization by chance, during an annual routine gynecological check-up.

- I have a rare and very aggressive cervical cancer, a neuroendocrine type. Only one percent of women in the world suffer from this type of cancer. I'm the person who went to gynecological examinations up to three times a year, but fate had a plan of its own. I noticed the first symptoms of the disease in early December 2017 and at that time I had a complete gynecological examination that was neat (Pap smear was good, swabs as neat and ultrasound). The doctor sent me home and said that all the symptoms I notice and feel are of hormonal origin. Unfortunately, the symptoms also came in early 2018 and I went back for a checkup. And then the doctor convinced me that everything was fine. It wasn't until the end of February, when I went for an examination for the third time, that the doctor saw "myoma" and said that he was causing all my problems,

“Soon, the results of a histopathological test came to me, saying that myoma was not myoma, but cancer of the cervix. I was immediately sent to Sremska Kamenica at the Institute of Oncology, where I was operated. Hysterectomy was performed with removal of lymph nodes. The cancer was just on the cervix, the lymph nodes were clean. In June, I started receiving "preventive" chemotherapy, solely because of the aggressive type of tumor, and received my last therapy in November 2018. In December I did a magnetic resonance imaging scan, which was neat, with no signs of illness, but already in April of the following year my condition was it worsens and magnetic resonance imaging shows aggressive disease return. This time, the tumors are located in the lymph nodes of the abdomen, the remaining ovary, the hilus of the liver and the lungs. I can't even describe how I felt then. But,

Brave Natasha soon learned from the Institute of Oncology in Kamenica that she was not a candidate for surgical treatment, but also that doctors could not prescribe her chemotherapy because there was no standard protocol in the treatment of neuroendocrine cancer of the cervix.

- Medicines that I can receive are not appropriate, which is why I contacted a professor from Houston who is researching and treating this type of tumor. He wrote us in writing which therapy would help me. Unfortunately, these are drugs that are not on the RFZO list. These are Avastin, Irinotecan and Taxol
, which cost around EUR 1,385 per month. In the meantime, my health is deteriorating rapidly, the tumor in my abdomen has started to grow rapidly - the story of Natasha's evil fate.

According to her, the Institute did not have a solution to her problem, which is why she again contacted our top surgeon prof. dr Dragutin Kecmanovic.

- I was operated on at Aurora Private Hospital in July. Prof. dr. Dr. Kecmanovic managed to remove all tumor changes in the abdomen and there were other changes in the lungs that made me need to receive biological and chemotherapy. I consulted in a private clinic where I could receive therapy, but for my treatment (which would last a minimum of one year), it required between € 40,000 and € 50,000. It is a sum that my family cannot provide on its own. We have managed to get some treatment up to now, but this is beyond our reach. That is why I am forced to turn to good people for help, in the hope that they can help us raise the funds necessary for further healing. I give my best and I do not give up, but we cannot win this battle alone - Natasha will honestly.

"Hurricane" feelings

- It is difficult to describe in a few sentences how one feels when they find out a terrible diagnosis and prognosis. I had a lot of things over my head, a real hurricane of various feelings, and if there was no family to support me to persevere and believe, I do not know if I would have the strength to rise from the whole situation and move on. Money is a big obstacle now, but I must not let it depress me. I have to, as before, believe in the best possible outcome - Natasha said.

How to help?

Since Natasa Nedic is starting this battle right on the Humanitarian Bridge "Vesti" and has not yet turned to help humanitarian foundations, and that she needs more money in the next year to recover the joy of her little girl and loved ones, this is her support from good people and more than welcome.

You can pay cash to Natasha's current account opened with Unicredit Bank:

170-⁠0010548303000-⁠86

It is also possible to make a donation from abroad, but at the account of Natasha's husband
Darko Nedić
Mirna 1, Sremska Mitrovica, 22000, Serbia

Telenor Bank:
IBAN: RS35115038160345329311
SWIFT: AAAARSBG

Banca Intesa:
IBAN: RS35160583020016343652
SWIFT: DBDBRSBG

All noble readers of "Vesti" who can and wish to assist in its healing can contact Natasha by phone: +381 63 19 88 113, the address is: Mirna 1, 22000 Sremska Mitrovica and agree on the way of sending and help delivery.

Of course, as always, there is a Newsroom at your disposal.

https://www.vesti-online.com/pomozimo-natasi-da-ozdravi/?fbclid=IwAR2hRYWjfW4beVuW9_dIFe6TcNovc5xvcaMsJs5twMVIC3lpmJOOPLkKo-8

Organizer

Donors

 • Olivera Miletic
 • Donated on Jan 30, 2020
 • <3

Amount Hidden
 • Tina Popadić
 • Donated on Jan 30, 2020
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Dec 03, 2019
 • Srecno u daljoj borbi do izlecenja!

€15.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

20 donors
 • Olivera Miletic
 • Donated on Jan 30, 2020
 • <3

Amount Hidden
 • Tina Popadić
 • Donated on Jan 30, 2020
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Dec 03, 2019
 • Srecno u daljoj borbi do izlecenja!

€15.00
 • Ksenija
 • Donated on Nov 29, 2019
 • Želim ti brz oporavak

€30.00
 • Anonymous
 • Donated on Nov 06, 2019
€50.00
 • Snezana Krstajic
 • Donated on Oct 31, 2019
€50.00
 • Olivera Miletic
 • Donated on Oct 30, 2019
 • <3

Amount Hidden
 • Draginja Kovačević
 • Donated on Oct 26, 2019
€60.00
 • Vladislav Jovic
 • Donated on Oct 24, 2019
€50.00
 • Patrick Pope
 • Donated on Oct 23, 2019
 • May God help you through these times.

€100.00
Show more donors

Followers

5 followers
Patrick Pope
Ivana Kolibar
Maja Perlic
Katarina Zuvic
Mila Stokanovic
€1,370.00
raised of €50,000.00 goal
2% Funded
20 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook