Healing Rose

Update posted by Christopher Mercier On Aug 07, 2017


Here for my 4th PET/CT Scan for the past year. We're praying for good news. 👼🏼🙏🏻 PET Scan ตรวจหามะเร็งครั้งที่ 4 ภายใน 1 ปีแล้วคร้าบ คราวที่แล้วยังไม่เคลียร์ แถมล่าสุดส่งตรวจชิ้นเนื้อเพิ่มเติมเจอว่าเป็นเซลมะเร็งตัวฉกาจชนิดหลบเก่งและ โตเร็วมากมายอีกต่างหาก 😅 คราวนี้ขอให้เคลียร์หายราบคาบนะคร้าบจะได้ไม่ต้องเจอคีโมอีกแล้ว💪🏻 #cancermom #lymphoma #healingrose #cancerfighter

Add a Comment

Update posted by Christopher Mercier On Jun 10, 2017

It is now June and many months have passed since Rose had her last radiation and chemotherapy treatments. It has been almost one year to the date since Rose was diagnosed with cancer and we have to say she has come along way from the first day she was diagnosed.

After her last PETscan in April her results showed the Tumors are still there but smaller in size. Cancer "might" be living because the scan catches the color green. The doctors cannot determine if the cancer is still dieing or in a waiting state to grow again. Good news is the tumors got smaller and decreased in size and the cancer is not spreading to other organs. We'll have to wait another 3 months before we can receive another PET scan. If they notice more color in the next scan or possible spreading, we definitely have to do more treatments. If so it could be another round of chemo and radiotherapy which would be stronger, more powerful and much more risky to Roses health than previous treatments. Upon her last follow up her doctor presented a new break through treatment with good news that it will not harm her as the chemotherapy and radiation would but instead possibly cure her 100%. Rose would have to qualify for this new therapy called Immunotherapy before her treatments start. We pray that we will not need anymore treatments and that Rose has beat the cancer once and for all.

We predict the next PETscan to be performed in the month of July. Rose has shown much improvement in her everyday physical activity. Along with keeping a positive mind, Rose has improved her diet with healthy nutritious foods and exercise.

Thank you,

Rose, Chris & Hayden

Add a Comment

Update posted by Christopher Mercier On Jan 31, 2017

The treatments have dwindled down, routine doctor visits continue, yet, Rose’s battle is not over. After 8 rounds of chemotherapy, Rose then endured 15 treatments of radiation to blast the tumors to death. We will not know if the tumors are dead or alive until the radiation and chemo have run their full course. This usually can be determined three months after the last treatments. For now, we are in a waiting period, which seems like an eternity.

Everyday that goes by is one day closer to the results. In the meantime, with the waiting, come the side effects. It was about two weeks after her last treatment when signs of the medicine and radiation started to appear. First came the aching of the bones, knees, joints, hands and feet. Second was the numbing fingertips, burning and tingly sensations of the hands. Third, the cough reappeared, getting stronger and stronger each day. So what did the doctors say and do? Well the radiologist blamed the chemo oncology for most of her symptoms. But the cough was due to the radiation treatments. Webbing appeared in Roses upper left lungs where the radiation caused inflammation; it is almost like scarring of the lungs.

How to help this go away or get better? Doctors prescribe steroids to help the inflammation ease. They cannot prescribe antibiotics because it is not an infection nor any other medicine will help. What do the steroids do? Well they make the patient feel a lot better when they really are not fully recovered. Her doctor explained it best by calling it a ghost medicine. She said it sort of helps everything feel better, but, “you need to be careful and not over do it as it is the medicine making you feel better not your physical health.” This drug makes it even harder for Rose to take it easy, as she likes to be productive and proactive in her everyday life.

The other side effects were caused by the chemo. The oncologist prescribed more medicine to treat the nerve pains of aches, burning and tingling, but they didn't help much, as Rose would stay awake throughout most of the nights because of the pain. After weeks of almost sleepless nights from the steroids and nerve medicines they finally gave Rose sleeping medication to help her sleep. She needs to rest and sleep in order for her body to heal. Each week Rose received multiple medicines to cope with the side effects hoping she will feel better. Whenever we thought she was finished with medicine, another 2 or 3 medicines are prescribed.

This week Rose was infected with pneumonia. Being that she is on a heavy steroid and multiple other medications, makes her prone to infections. She caught this airborne and luckily was diagnosed early enough to be treated. With the healing of the inflammation from the radiation there was a new cause for the coughing to continue. Rose now visits her doctors weekly with X-rays taken to monitor the inflammation and pneumonia in her lungs. If her pneumonia and inflammation subside she will slowly be able to ease off the steroid and other medications.

When we think everything is improving we are reminded that this is not a quick fix ,nor is this a minor sickness. This is a long battle, one with many fights. With each fight fought, we are challenged physically and mentally, making us stronger and stronger. I have to say that this is the hardest battle we have ever faced in our lives. The love and support from family and friends, including our miracle son Hayden, all make it possible for Rose and I to continue fighting and living. We are anticipating early March for Rose to have her PET scan which will determine if the tumors are dead or alive and whether further treatment will be needed or not.

Thank you for all your prayers and care you give towards our family and thank you to all who participated in The St. Peregrine Novena prayers this past month. I would like to end this with the Serenity Prayer.

God grant me the serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the difference. Living one day at a time; enjoying one moment at a time; accepting hardships as the pathway to peace; taking as he did, this sinful world as it is, not as I would have it; Trusting that he will make all things right if I surrender to his will, that I may be reasonably happy in this life and supremely happy with him forever in the next. Amen

Love the Mercier family in Thailand,

Rose, Christopher & Hayden

Add a Comment

Update posted by Christopher Mercier On Nov 19, 2016

My unwanted passport!

My PET Scan results concluded that my tumors have decreased in size (1/3 smaller) left side from 15cm to 6.6cm and right side from 13cm to 5cm, which is the good news but the cancer is still living. My Doctor said I have 2 choices, either I continue another 4 Chemotherapy + Radiotherapy or Radiotherapy alone. We chose to move on with the radiotherapy as it has less side effects than chemotherapy. Radiotherapy has a chance of long term side effects such as breast cancer and possibly other cell damage . Although fingers crossed and lots of prayers the new technology of the equipment used will not let this happen. Fifteen times of radiotherapy, 15 minutes each time, 2 done 13 to go! We will keep fighting and win this battle! #keepfighting #healingrose #cancermom #lymphoma


Add a Comment

Update posted by Christopher Mercier On Nov 03, 2016

Last week Rose underwent her last scheduled chemotherapy treatment. On November 7th Rose will be given a PET scan to determine if the tumors are dead or not. They will be looking for any live blood cells, if none are reported then the tumors will be considered dead and the cancer stopped. If they see any signs of life in the tumors, Roses treatment plan will be evaluated and if needed further chemotherapy maybe performed or radiation treatments will begin. We are all praying and wish for your continued prayers that these 8 chemo treatments have done it. Stopped the tumors and cancer in there tracks and killed them off. The effects of chemo are major to ones health. We believe in the lords prayers and through your prayers miracles do happen. God is Healing Rose. Amen

Christopher, Rose & Hayden

When witnessing a loved one going through chemotherapy this quote came to mind which can keep the spirit, mind and body fighting to win the battle against cancer.

Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done!"

Sylvester Stallone: Speech from Rocky Balboa (2006)

Add a Comment

Update posted by Christopher Mercier On Nov 03, 2016

Add a Comment

Update posted by Christopher Mercier On Oct 14, 2016

We have come along way since the beginning of Rose’s treatments. Before treatment number seven, Rose fell ill on Monday October 17th and was rushed to the nearest hospital. Rose suffered a migraine far worse than any she has ever experienced in her lifetime. She underwent a CT scan to check for any signs that were causing her migraine. After receiving her first shot to ease the pain, the migraine did not subside, so a second shot was administered. Nothing irregular showed on the CT scan and we were advised to admit her to the hospital for close monitoring. The migraine persisted and caused vomiting. Then the doctors noticed that her food was not digesting. The best action was to transfer her by ambulance to the hospital where she is normally treated.

After arriving at Sumitivj Hospital, the doctor injected a stronger pain medicine to stop the excruciating migraine. Rose was also given a stronger sleeping pill to help her rest soon after she was admitted. Rose stayed the night in the hospital and was awakened by the nursing staff at 5:30am to check her blood pressure and take an x-ray of her chest. The x-ray was to determine if the tumors had changed in size, bigger or smaller, but it was inconclusive.

Fortunately the migraine subsided and Rose was able to rest for the rest of the day. Her cancer doctor visited her around 4:30pmand after reviewing her x-ray, determined to go ahead with the next round of chemo. Rose, as always, stayed strong and was prepared to be treated once again. Before beginning the seventh chemo treatment, the neurologist double checked her CT scan and evaluated her migraines. She will be monitored for any changes in her health and if so, Rose will receive the dye and have a PT scan to look for a blood clot or other signs of caution.

Rose finished her chemo treatment around 9:00pm she became very exhausted, weak and hot inside. Rose says she has never felt this drained. It has been three days since her chemo and she is still very weak. Rose is resting and sleeping more than ever. We pray for her strength to come back soon and for her cancer and tumors to go away. Rose is scheduled for one more chemotherapy treatment on Tuesday October 25, 2016 if all goes as planned. This will be her last of eight total chemo treatments. Two weeks after her last treatment they will perform a PT scan, which will give us a 4D picture of her chest. This will determine if she is 100% cured or if she will need further treatments. If she is required to continue, she will start receiving radiation treatments, as the chemotherapy cannot be performed anymore.

Pray for Rose. Pray for Healing. Be strong and fight on!

This week October 12, 2016 Rose and I suffered an unfortunate loss of our 12 year old West Highland White Terrier named Wedding. She was one of Rose’s biggest supporters. Wedding has been with Rose through a lot of tough times. Rose loved her dearly and will miss Wedding’s loving personality. Wedding was very independent, shy but always watching. She guarded and protected Rose and will always watch over us now. We will miss her playing with her food, waking us up at night and always being by our sides as a constant companion. Her mother Maggie will continue at our sides and give us the love and comfort we need. Rest In Peace Wedding, we love you sweetheart.

With Love,

Rose, Christopher & Hayden

Add a Comment

Update posted by Christopher Mercier On Oct 11, 2016

I have had many problems and major issues with PayPal accepting any donations from anyone for the past 3 months. Please kindly refer to this post as communication for all who wish to follow and stay informed with Roses progress & health. If anyone wishes to donate please let us know. I am sorry for any confusions or inconveniences. I will continue to try and restore this page for donations. All donations have been in Thai Baht and not in US dollars thus far.

Add a Comment

Update posted by Christopher Mercier On Sep 27, 2016

Today is Chemo #6 for Rose. It seems as if the treatments are arriving sooner and sooner, but they are the same, each is two weeks apart. At the start, eight treatments seemed to be never ending, but now, we can see the end. The treatments may feel like they are arriving quicker but they are not; we are just getting used to the biweekly visits.

Most patients would not receive the chemotherapy treatments biweekly. Instead, they receive them every three to four weeks. As I mentioned before, the doctors say that Rose is a rare one. Her blood counts are staying strong and her immune system keeps fighting. It is why she is able to speed up her treatments. Her doctor said he was not going to waste any time with this one. He said this, "We will go in like a boxer and fight, punch it like a boxer, beat it up fast so it can't fight back, so it won't have a chance." I have to say that it feels like I am watching a boxing match. Each round of chemo is like a round of boxing with the chemo fighting and the cancer taking punches back each round. After 8 rounds, we hope and pray for a knock out! You can do this Rose, you are stronger, smarter, and your stamina will defeat cancer.

As we reflect on our lives, where we have been and where we are now. Dealing with cancer is like an emotional roller coaster. Many questions race through our minds such as Why now? Why us? What if? and so on… which create frustrations because we do not have the answers. We put our trust in God. We believe it is God’s plan for the timing, the reasons, and the everything, just as it was God’s plan for Rose and I to meet in the middle of the ocean. Two souls from different continents met for the right reasons at the right time and at the right place to spend the rest of their lives together. It was meant to be; it was Gods plan.

We thank God that he blessed us with our son, our miracle baby. Throughout her pregnancy, as he grew, no one knew that Rose had cancer. Since the discovery of this cancer, we have been faced with limitations and deal with them day to day. We are blessed by our supporters and blessed with our biggest supporter- our son Hayden Joseph Mercier. No matter how emotional it gets or how frustrated we can be, we must keep believing. As mother said,"You will come out stronger and wiser; you will have empathy for all who endure this." As sister said, "Take some peace with that knowledge." Everything is a learning process in life. We strive to be open and keep learning as it brings new meanings to life. Our limits will be limitless and our dreams will become reality.

It is true Rose has great stamina and will not give up. As tough as the battle gets, she keeps punching and fighting. The crowd watches the fight- she never shows weakness, pain or sadness. Instead, she has the hunger in her eyes for life, the passion to live, and the goals to achieve greatness.

I cannot express how much your continued support means to us. God bless you all, God bless our family and God bless healing Rose.

Love Christopher, Rose & Hayden


Add a Comment

Update posted by Christopher Mercier On Sep 27, 2016

Last week we received positive news that the size of Roses tumors have decreased. Meaning the chemotherapy is working. We do not have a 3D or 4D image so it is hard to say the correct size that the tumors now are. Here are 2D images of her X-rays given before she received her 1st chemo (Left image) and her 5th chemo (Right image). We believe Rose is healing because of all the support and prayers received from around the world. Keep believing, keep praying, keep the positive CAN DO attitude and we CAN beat CANcer. Love Christopher, Rose & Hayden


photo

Prayers, medicine and miracles together are healing Rose and keeping you strong.

Sheryl Mercier

Update posted by Sep 27

Add a Comment

SHOW MORE UPDATE
photo

Hilp me sir ,I am very poor please please

panama s

Posted On Nov 19, 2018

photo

Please help me I am very poor. I can not read due to lack of money. So yours need help. please help me.

MOSTAFA KAMAL

Posted On Nov 07, 2018

photo

Hi, I am Anthony and I would like to continue my study. I’m Taking Accountancy please visit my campaign. I am in need right now. A small amount is a very big thanks to me.

1234356 12345

Posted On Jun 25, 2018

photo

We wish to thank everyone for your continued support. Heartfelt thank you to the most recent donations by Emily McGuire, Pattera Apothanakoon, Dio Cravar, Daniel Mercier, David & Nicki Raymer, Julie & Mark Pope, Lynette Addy Wong, Jorie Lawrence, Pam Chirathivat and Jira Tancha. To all who are sending good thoughts and prayers thank you. Blessing to all may God please heal Rose. Love, Rose Chris & Hayden

Christopher Mercier

Posted On Aug 12, 2016

photo

Lynn and Pete have shared your story with us. Congratulation on your precious child. We are wrapping you all in prayer for healing, strength, peace and continued strong faith.

Julie and Mark Pope

Backed with ฿3500.00 On Aug 01, 2016

photo

Best wishes for Rose's recovery

Lynette Addy

Backed with ฿1000.00 On Aug 01, 2016

photo

Jorie Lawrence

Backed On Aug 01, 2016 Amount Hidden

photo

Anonymous

Backed On Jul 31, 2016 Amount Hidden

photo

We love you Rose.

David & Nicole Raymer

Backed On Jul 30, 2016 Amount Hidden

photo

We wish to thank all who have sent donations to the ’Healing Rose’ fund. Your support is beyond words of appreciation. Healing Rose will be open for donations until she is healed completely. Any donations up and beyond the cost of medical cost and expenses will be donated as a pay foward for a charity of need by choice of Rose. Our heartfelt thank you to Petra Chirathivat, Kusumaporn Thanomchai, Joseph Miskov, Jiraporn Tancharoen, Khanittha Songthaveepol, Warnchudee Chalitaporn, siriluck mongkolcheep, Pierre Mercier, Justin Craig, Pornnatchar Suntiasvaraporn, Praew Poonpiriya, Pornpayong Koga , Pimchanok Lertsunsaran, ภัทธีรา อภิธนาคุณ, Maxwell McGuire, Lily Amnajraungkri, Patricia Oellien, Sopita Namsawat, Napathan, Komarapajkul, Maturawan Tunhikorn ,Nat Sumanatemeya, Awesome, Redneck Duct Tape Hats, Edoardo Leoncavallo, Sheryl Mercier, Jojo Lawrence and Marjorie Lawrence. Love & Prayers... Rose, Hayden & Chris

Christopher Mercier

Posted On Jul 29, 2016

Show more donors
Add a Comment

photo

Christopher Mercier

Campaign Owner

flag Bangkok, th

Send a message

photo

Sheryl Mercier

Funds Captain

Send a message

photo

Kiki Gandhi

Since Nov 19, 2018

photo

panama s

Since Nov 19, 2018

photo

Md Delwar Hossain

Since Oct 19, 2018

photo

1234356 12345

Since Jun 25, 2018

photo

Arxontia Makrigianni

Since Mar 27, 2018

photo

ANNA MANLEY

Since Sep 14, 2017

photo

Yusuf Adi

Since Jun 08, 2017

photo

Robert & Marilyn Dwyer

Since Nov 04, 2016

photo

Laura Perkins

Since Oct 21, 2016

photo

Verena Nash

Since Aug 05, 2016

Show more Followers

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of ฿25?

Share on