Gay Quy cho NDC1987

Update posted by gayquy On Aug 13, 2014

B?n Tô Th? Th?y (12/5) m?i v?a qua ??i, ?? l?i con gái m?i h?c l?p 3.  Xin các b?n ?óng góp ?ng h? b?n Tô th? Th?y.

Add a Comment

Update posted by gayquy On Aug 13, 2014
B?n Thu Th?y c?a khóa mình ( l?p 12/9) ?ang g?p chuy?n không may.
Th?y v?a m?i ???c phát hi?n có kh?i u màng não, chèn vào th?n kinh th? giác, tu?n sau s? nh?p vi?n m? ? BV Ch? R?y, hoàn c?nh khá khó kh?n.
Mình xin ?? xu?t v?i các b?n trích m?t ph?n trong qu? c?a khóa 87 c?ng nh? kêu g?i các b?n ?ng h? ?? giúp ?? b?n Th?y kinh phí trong ca m?.
Add a Comment

photo

Mnh ?ng g%ec%f3%f3p cho b?n T Th? Th?y $50, b?n Thu Th?y $50.

gayquy

Backed with $100.00 On Aug 15, 2014

photo

$50 ve^` ban Thu Thuy $20 de phu'ng dieu ban To Thuy $25 va`o quy~ NDC87 $5 transfer fee ______________ $100 tong cong

gayquy

Backed with $100.00 On Aug 14, 2014

Add a Comment

No Followers Just Yet...