[Tibetan] Fundraiser for full-page newspaper ad pushing for the legislation of Magnitsky Act in Australia

 • AU$3,257.00
  raised of AU$6,000.00 goal goal
54% Funded
61 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

༈ ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་གི་གསར་ཤོག་གྲགས་ཅན་དྷ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡཱན་ (The Australian) ཞེས་པའི་ཤོག་ངོས་གཅིག་ཆ་ཚང་ཐོག མེག་ཎི་ཊི་སི་ཀི་ཁྲིམས་གཞི་ (The Magnitsky Act) དེ་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་གཏན་འབེབས་ཡོང་བར་ཤུགས་གནོན་རྒྱག་ཆེད་རོགས་དངུལ་བསྡུ་རུབ་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཁྱབ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་གནད་དོན་མང་དག་ཞིག་གི་སྐོར་བགྲོ་གླེང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ན་གྲོས་ཚོགས་ལས་རིམ་གྱི་དུས་ཚོད་དཀོན་པའི་དབང་གིས་མེག་ཎི་ཊི་སི་ཀི་ཁྲིམས་གཞི་ (Magnitsky Act) དེ་བཞིན་འདི་ལོ་གྲོས་ཚོགས་ནང་འདོན་ཐུབ་རྒྱུ་ཁག་པོ་རེད་སྙམ། དེ་འདྲ་སོང་ཙང་གལ་ཆེའི་ཁྲིམས་གཞི་འདི་ལག་བསྟར་མ་བྱུང་གོང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། དེ་བཞིན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཙན་གནོན་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོག་ནག་ཉེས་གསོག་པའི་གནད་དོན་གཞན་དང་འབྲེལ་ནས་སོ་སོའི་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བྲོས་བྱོལ་མི་འགྲོ་ཀ་མེད་བྱུང་བའི་མི་སྒེར་སོགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱེད་རྒྱུར་དུས་འགོར་ངེས་ཅན་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

བོད་ནང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲག་གནོན་དང་རིག་གཞུང་རྩ་སྟོང་དུ་གཏོང་བའི་སྲིད་བྱུང་འགྲོ་མུས་ཐོག ཧོང་ཀོང་ནང་གི་སྔར་ལྷག་ཛ་དྲག་དུ་འགྲོ་བཞིན་པའི་ཆབ་སྲིད་དྲག་གནོན་དང་། མིཡཱན་མཱར་གྱི་དམག་མིས་མང་གཙོའི་འོས་བསྡུར་བརྩི་མེད་གཏོང་བ། ཡུ་གུར་བའི་ཐོག་རྩ་མེད་གཏོང་རྒྱུའི་སྲིད་བྱུས། རྒྱ་ནག་དམར་པོའི་སྲིད་གཞུང་ལ་འགལ་ཟླའི་བསམ་ཚུལ་ཡོད་མཁན་རིགས་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་དྲག་གནོན་སོགས་ཐེ་བའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་བརྩི་མེད་གཏོང་བའི་གནད་དོན་མང་དག་ཅིག་ཡོད་པའི་ཁྲོད། མེག་ཎི་ཊི་སི་ཀི་ཁྲིམས་གཞི་དེ་ད་ནི་དེ་བས་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་མང་གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་མང་ཆེ་བར་མེག་ཎི་ཊི་སི་ཀི་ཁྲིམས་གཞི་འདྲ་མཚུངས་ཀྱི་སོ་སོའི་ཁྲིམས་གཞི་དེ་འདྲ་ཡིས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར། ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ད་དུང་ག་རེ་སྒུག་གི་ཡོད་དམ།

ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་ནང་ཡོད་བོད་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་འཐུས་ཚབ་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཡོངས་བོད་རིགས་མཐུན་ཚོགས་དང་། དེ་བཞིན་ཧོང་ཀོང་བ་དང་། ཡུ་གུར་བ། རྒྱ་རིགས། ཝེཏ་ནཱམ་སྤྱི་ཚོགས་བཅས་སྡེ་ཁག་གི་འཐུས་མི་རྣམས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡཱན་གསར་ཤོག་ (The Australian) གི་ཤོག་ངོས་གཅིག་ཆ་ཚང་ཐོག ཨོ་སི་ཀྲོ་ལ་ཡའི་མི་མང་དང་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་སླད་ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་ཁག་གི་སྐོར་དང་། དེ་བཞིན་བཙན་གནོན་འོག་མྱོང་བཞིན་པའི་སྡེ་ཁག་ཚོའི་སྨྲེ་ངག་ཐོས་ཐབས། གཞན་ཡང་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་སྲིད་གཞུང་གལ་ཆེའི་ཁྲིམས་གཞི་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྔར་བས་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་སྐོར་མཐའ་མའི་འབོད་སྐུལ་བཅས་ཞུ་ཆེད་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་འགུལ་དེ་ཡང་ཟླ་འདིའི་ཟླ་མཇུག་གམ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཁྲིམས་བཟོའི་སྐོར་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཁྲིམས་འཆར་དེའི་ཐོག་སྙན་ཐོའི་ལན་འདེབས་མ་ཕུལ་གོང་གནད་དོན་དེར་ངོས་འཛིན་གྱི་གནས་ཚད་མཐོ་རུ་གཏོང་ཐབས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དེས་ན་གལ་འགངས་ཆེ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ལག་བསྟར་ཡོང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཆ་ཤས་སུ་གྱུར་ཆེད་རང་རང་སོ་སོའི་བློས་བཅད་ཀྱིས་ཞལ་འདེབས་རྒྱ་མི་ཆུང་བ་ཞིག་གནང་རོགས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཡང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། གསར་ཤོག་དེའི་ཤོག་ངོས་གཅིག་ཆ་ཚང་ཉོས་པར་མཁྱོན་སྡོམ་རིན་གོང་ཨོ་སྒོར་ ༣༤༠༠༠ རེད་འདུག་ང་ཚོ་བོད་རིགས་རྣམས་ནས་དེའི་ཆ་ཤས་ཞིག་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཡོང་བའི་རེ་སྐུལ་ཞུ་།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཡོངས་ཁྱབ་ཀྱི་རིན་ཐང་བརྩོན་ལེན་བྱེད་དུས་སྐབས་འདི་ལྟ་བུར་རོགས་རམ་ཡོང་བ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།།


Due to the number of issues currently in the Australia Parliament’s tight schedule, the Magnitsky Act may not be put forward to the Parliament within this year. This mean that there may be significant delays before this important act comes into effect in defending human rights and protecting individuals forced to flee their home country due to political prosecution and other crimes against humanity.

With the onslaught of political prosecution and cultural genocide in Tibet, Myanmar’s military coup, Hong Kong’s ever-escalating political prosecution, the Uyghur genocide, political prosecution of Chinese dissidents, and many more global human rights crises, the Magnitsky Act is now ever more important. Most other western democratic countries are already protected by their own versions of a Magnitsky Act; what is Australia waiting for?

The Australian Tibetan Community Association representing all the Tibetan communities across Australia and representatives of other people currently affected by political prosecution and other human rights violations, including Hongkongers, Uyghurs, Vietnamese and non-CCP-sympathetic Chinese minorities, have now gathered as one to publish a full-page advertisement in The Australian before the end of this month, ahead of the government’s response to the Committee report on the act’s legislation, to raise public and media awareness of the pressing issue, to give the oppressed a voice and a chance to be heard; to give the Australian Government the final push it needs to legislate such an important Act.

This fundraiser is therefore set up for the purpose of raising money for this campaign in The Australian. The $34,000 target includes advertising fee paid to The Australian (majority of funding), fee paid to the designer who is drafting the advertisement for us at a low cost of $500 and any fees required for the use of any copyright images.

Help us now in the fight for human rights and universal values!


Participating organisations (in alphabetical order):

 • Adelaide – Stand with Hong Kong
 • The Australian and New Zealand Alliance for the Victims of the Chinese Community Regime
 • Australia-Hong Kong Link
 • Australian Tibetan Community Association National
 • Australian Uyghur Association
 • Brisbane International Student Solidarity with Hong Kong (BISSHK)
 • Canberra Hong Kong Concern
 • Chinese Democracy Movement Alliance in Australia (Melbourne)
 • Falun Dafa Association of Australia Inc.
 • Federation for a Democratic China
 • Hong Kong International Alliance Brisbane
 • Human Rights Relief Foundation (HRRF)
 • The International Youth Movement for Human Rights
 • Myanmar Students' Association Australia
 • Our Vietnam
 • Perth – Anti CCP Association
 • Qi's Cultural Foundation
 • Sydney Network for Democracy in China (SN4DC)
 • Tan Dai Viet Party
 • Uyghur Association of Victoria
 • Victoria Hongkongers Association (Australia)
 • Viet Liberty
 • The Vietnam League of Ex-Prisoners of Conscience & Victims of Communism in Australia Inc. (NSW Chapter)
 • Vietnamese Australian Lawyers' Association (VALA)
 • The Vietnamese Australian Literature Art Association
 • Vietnamese Community in Australia NSW Chapter
 • Vietnamese Community in Australia VIC Chapter
 • Vietnamese Women's Association in NSW
 • VOICE Australia

Organizer

 • Joint Australian Community for Magnitsky Act
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Nawang Thubten
 • Donated on Mar 21, 2021
AU$20.00
 • Victoria Tibetan FC
 • Donated on Mar 20, 2021
AU$70.00
 • Sherab Tsomo
 • Donated on Mar 20, 2021
 • Worth 100% support

AU$100.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

61 donors
 • Nawang Thubten
 • Donated on Mar 21, 2021
AU$20.00
 • Victoria Tibetan FC
 • Donated on Mar 20, 2021
AU$70.00
 • Sherab Tsomo
 • Donated on Mar 20, 2021
 • Worth 100% support

AU$100.00
 • Australian Tibetan Community National
 • Donated on Mar 19, 2021
 • Let's do it together.

AU$300.00
 • Anonymous
 • Donated on Mar 19, 2021
AU$30.00
 • Geshi Tashi Tsering
 • Donated on Mar 19, 2021
AU$200.00
 • Kalsang Dolkar
 • Donated on Mar 19, 2021
 • Free Tibet

AU$50.00
 • Tseten Dolkar
 • Donated on Mar 19, 2021
 • Together we can do it.

AU$100.00
 • Ngawang Tsering
 • Donated on Mar 18, 2021
AU$30.00
 • Tenzin Chokey
 • Donated on Mar 17, 2021
AU$20.00
Show more donors

Followers

17 followers
Yeshi Youten
Pema Dolkar
Sonam Chophel
Dezom Dezom
Kalsang Tsering
Tenzin Lhamu
Max Choedak
Ngawang Dhadak
Lhawang Gyalpo
Show more Followers
AU$3,257.00
raised of AU$6,000.00 goal
54% Funded
61 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities