Fridays For Future Lietuva goes to Switzerland

 • €646.00
  raised of €600.00 goal goal
107% Funded
26 Donors
Show more
Show less

SMILE - Summer Meeting In Lausanne Europe of the pan-European climate strike youth movement – August 5-9

SMILE - pan-Europinis jaunimo klimato streiko judėjimo Europos vasaros susitikimas Lozanoje - Rugpjūčio 5-9 dienomis

[EN below]

Pagrindinis šio crowdfundo tikslas yra finansiškai paremti 10 jaunų klimato aktyvistų siekiant, kad jie galėtų dalyvauti SMILE klimato streiko suvažiavime Šveicarijoje. Fridays For Future (lietuviškai Penktadieniai už Ateitį) prasidėjo dėl Gretos Thunberg klimato streikų praėjusių metų rugpjūtį. Dabar, visuose žemynuose, daugybėje šalių ir miestų, šie streikai išaugo į visuotinį, iš apačios kilusį klimato judėjimą. Mūsų bendras tikslas- įveikti žmonių sukeltą klimato krizę ir užtikrinti mūsų aplinkos apsaugą. Pasak IPCC (tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos) ataskaitos po maždaug 11 metų klimato kaita pasieks tokį tašką, nuo kurio prasidės žmonių nesuvaldoma grandininė reakcija, kuri suardys visą mūsų dabartinę visuomenę. Fridays For Future kartu su kitais judėjimais visomis išgalėmis skleidžia žinią apie klimato krizę, svarbiausią krizę su kuria žmonijai kada nors teko susidurti.

Klimato kaita neturi sienų. Todėl ši vasara yra skirta FFF organizatoriams susivienyti ir transnacionaliniu lygiu bendradarbiauti, siekiant išspręsti klimato krizę.

Lozanoje, Šveicarijoje, FFF ir visi kiti jaunimo streiko judėjimai kartu organizuoja 5 dienų suvažiavimą, kur susirinks 500 žmonių iš net 40 šalių! Lietuva yra viena iš jų - mes siunčiame 10 žmonių iš Vilniaus ir Klaipėdos komandų (Mantą, Indrę, Edviną, Gaudrę, Sandrą, Urtę, Juliją, Saulę, Moniką, Ellen), kurie ten įgys patirties, kurią vėliau panaudos organizacinėje veikloje savo Lietuvos komandose. Suvažiavime vyks interaktyvios dirbtuvės, kuriose tobulinsime savo praktinius sugebėjimus, tokius kaip darbą su politika ir medija. Taip pat vyks politinių aktyvistų, politikų, žurnalistų prezentacijos ir kitos veiklos. Visa tai bus skirta plėsti mūsų klimato kaitos, ekonomikos, sociologijos suvokimui, politinio aktyvizmo, politinio darbo su įvairiomis institucijomis tobulinimui. Mes dalyvausime mokslininkų, aktyvistų ir kitų ekspertų iš visos Europos vedamose konferencijose. Grupinės diskusijos, planavimo sesijos ir kūrybinės erdvės padės mums užmegzti ryšius ir pan-Europiniu lygiu išvystyti naujas idėjas, kurias galėsime lokaliai įgyvendinti.

Visa šita veikla pagerins mūsų aktyvizmą Lietuvoje ir padės mums dar efektyviau kovoti dėl savo tikslo - mūsų visų klimato ir ateities išsaugojimo.

Mąstyk globaliai, veik lokaliai!

SMILE organizatoriai atliko labai gerą darbą surinkdami lėšas ir todėl gali sumokėti už VISŲ dalyvių apgyvendinimą ir maistą, nes pinigų trūkumas neturėtų sustabdyti žmonių aktyvizmo. Jie netgi remia kiekvieną šalį keliavimo išlaidų atžvilgiu. Visos Europos komandos priėmė sprendimą susilaikyti nuo kelionės į suvažiavimo vietą lėktuvu. Lietuvos komanda nusprendė, kad kelionės išlaidas padengsime patys ir paliksime šias lėšas tiems, kuriems atvykti į Lozaną kainuos brangiau nei mums. Kelionė autobusu iki ir nuo Lozanos kiekvienam iš mūsų kainuos po maždaug 200 eurų. Iš savo organizacinės grupės susirinkome maždaug 1400 eurų. Dabar jūsų prašome padėti mums įveikti šį paskutinią, finansinę kliūtį, kad galėtume atvykti į šį susitikimą ir namo parsivežti naujų žinių ir patirties. Padedami mums efektyviau kautis už mūsų ateitį jūs padedate ir sau, juk mes kaunamės už vienus, jūsų ir mūsų, namus, vieną Žemę, vieną ateitį.

Džiaugsimės kiekviena, ir didele, ir maža auka! Atsilyginsime - savo socialinėse platformose (facebook, instagram, twitter) informuosime apie savo veiklą Lozanoje ir, grįžus namo, Lietuvoje. Dalinsimės žiniomis, kurias gavome susitikime ir įgyvendinsime strategijas savo demonstracijose ir kitose aktyvizmo veiklose.

Būkite sprendimo dalimi!

Labai ačiū!

Jūsų Lietuvos komanda!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The goal of this crowdfunding is to financially support 10 young Lithuanian climate activists to be able to participate in the SMILE climate strike youth congress in Switzerland.

Fridays For Future is a climate movement which started due to Greta Thunbergs school strikes in August last year. And now all continents, many countries, cities and individuals together have started an international grassroots movement. Our common goal is to overcome the human-made climate crisis and to ensure the protection of the environment. According to the last IPCC report we have around 11 years left before we reach a point from which a chain reaction beyond human control will destroy our society as we know it today. Fridays For Future among others is working very hard to spread awareness of the climate crisis, the most important crisis humankind has ever faced.

Climate Change doesn’t have any borders. That’s why this summer is dedicated to FFF organizers coming together on a transnational level to cooperate and to work together to overcome the climate crisis.

In Lausanne, Switzerland, FFF and the whole youth strike movement organize a congress for 5 days where around 500 people will come together from 40 countries! Lithuania will be one of them - we will send 10 people from team Vilnius and team Klaipėda (Mantas, Indrė, Edvinas, Gaudrimė, Sandra, Urte, Julija, Saulė, Monika, Ellen) to learn, to contribute and to later implement the new experiences into our Lithuanian local teams. We will have interactive workshops to work on our practical skills like e.g. working with politics or the media. We will have presentations and talks by political activists, politicians, journalists and more, to advance our knowledge in the fields of climate change, economics, sociology, political activism and political work with institutions. We will participate in conferences held by scientists, activists and other members of the civil society from all around Europe. Group discussions, planning sessions and creative creating space will help us to network and form new connections and develop new ideas on a pan-European level to be implemented in our local branches.

All of this will improve our activism back home in Lithuania a lot and will help us to fight even better for our goal: protecting our climate and thus protecting our future.

Think global, act local!

The SMILE organizers have done a great job in gathering funds to be able to pay for accommodation and food for ALL participants because money should not stop anyone from activism. They are even supporting each country with travel costs. All European countries have chosen to refrain from using plane travel. Team Lithuania has decided that we would like to compensate our travel costs by ourselves to leave funds for those who have higher costs than we do. The bus travels to and from Lausanne will cost each one of us around 200€. We have collected money from within our organizers group and already gathered about 1400€ . Now we would like to ask you out there to support us to overcome our last financial barrier, so that we can all go to this meeting to bring home a lot of new knowledge. Helping us in being able to better fight for our future simultaneously helps you because we’re talking about our one earth, our one home, our one future.

We appreciate every small or big help you can give! And we will give plenty back - on our social media platforms (facebook, instagram, twitter) we will keep you posted about our work in Lausanne and afterwards back in Lithuania. We will share the knowledge we will gain and we will implement the new strategies in our demonstrations and our political work.

Be part of the solution!

Thank you very much!

Your Team Lithuania

Organizer

 • Julija Bakseviciute
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • IMRAN SARKAR
 • Posted On Aug 09, 2019
 • I need funding for my business very badly. Please help me...................as your friend.

 • Carlos Junny Tolete
 • Posted On Aug 04, 2019
 • Hello, please check on my campaign. I am doing this for my career in life. Thank you so much!

 • Anonymous
 • Donated on Aug 01, 2019
 • Ačiū - ir sėkmės Jums!

€30.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

26 donors
 • IMRAN SARKAR
 • Posted On Aug 09, 2019
 • I need funding for my business very badly. Please help me...................as your friend.

 • Carlos Junny Tolete
 • Posted On Aug 04, 2019
 • Hello, please check on my campaign. I am doing this for my career in life. Thank you so much!

 • Anonymous
 • Donated on Aug 01, 2019
 • Ačiū - ir sėkmės Jums!

€30.00
 • Renata S
 • Donated on Jul 30, 2019
€10.00
€4.00
 • Kastytis Zubovas
 • Donated on Jul 29, 2019
€40.00
 • Florian Hagen
 • Donated on Jul 29, 2019
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Jul 29, 2019
€20.00
 • Tautvydas Kuodys
 • Donated on Jul 29, 2019
€10.00
 • Mark Reiserer
 • Donated on Jul 29, 2019
€15.00
Show more donors

Followers

4 followers
Simonas Bazinys
Ugnė Bakševičiūtė
Ruta Sliazkaite
Fabio Pellizzari
€646.00
raised of €600.00 goal
107% Funded
26 Donors