CANCER AND ME – RAK I JA

 • €3,437.00
  raised of €5,000.00 goal goal
68% Funded
17 Donors
Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less
Polskie   Cze??, mam na imi? Boena. Jestem 44-letnia kobieta, która jest na bardzo wysokim ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego. Jestem matk? 2 wspania?ych dzieci i jednego wnuka z innym na drodze. Pracuj? w s?u?bie zdrowia. W 2008 roku moja matka by?a pi?kna scena 4 zdiagnozowano raka jelita grubego. Moi bracia i ja by?y ekranowane. Moi bracia byli w porz?dku, nie by?o. Poszed?em na które maj? by? przeszukiwane w sumie 3 razy w roku.Pierwszy test ujawniaj?c 18 Adenomaton polipy, drugi 7, a trzecie 3, wszystkie tego samego rodzaju.Adenomaton polipów uwa?ana jest za "cicha" nowotwór. Jest przedrakowym nowotworów i musi by? ca?kowicie usuni?ta.Chirurg powiedzia?, ?e nigdy nie widzia? w tym wielu w osoby w moim wieku. Powiedziano mi, ?e nale?y bada? co roku przez reszt? mojego ?ycia. Z rosn?cych kosztów ochrony zdrowia i ni?szych p?atnych miejsc pracy, które nie oferuj? ubezpieczenia, by?em zmuszony pomin?? te testy. I am 5 lat w tyle. Z twoj? pomoc? mo?e dzisiaj mam nadziej?, ?e i wybra? ?ycie. MO?ESZ MI POMÓC I podkre?li ze mn?. Projekcja b?dzie kosztowa?o mnie oko?o 3500.00 do 5000.00. MAM jakie? wielkie profity, tak aby mo?na tak?e ?wiadomo??. Je?li mój cel nie zostanie osi?gni?ty i b?dzie nadal korzysta? z dotacji do bada? przesiewowych. I dosta? ten, JE?LI PRZEKROCZY? cel zostanie ja przekazuje 50% nadwy?ki pieni?dzy na American Cancer Society i u?yj druga po?owa na celu podniesienie ?wiadomo?ci w moim WSPÓLNOTY. CZY WIESZ, ?E dotyczy zarówno m??czyzn i kobiet? W 2010 131.607 osób w samych Stanach Zjednoczonych zdiagnozowano raka jelita grubego? Z nich 52.045 osób straci?o m??czyzn i 24972 kobiet lives.27,073 tym mojej matce. Spodziewano si?, ?e liczba wzro?nie przed 2014 Jest to druga przyczyna zgonów z powodu nowotworów w Stanach Zjednoczonych. Na szcz??cie, jest zarówno zapobiega? i leczy?, ale ma to by? z?apany w czasie. IT musi zosta? wykryty wcze?nie. Ka?dy jest na ryzyko, w tym Ciebie. Bez wzgl?du na wiek czy czynniki ryzyka w tym NO histori? rodziny raka, je?li masz wi?cej ni? 50 lub je?li nie masz w rodzinie w ka?dym wieku, lub masz jakiekolwiek oznaki i objawy w ka?dym wieku, GET ekranowane. WYBIERZ ?YCIE. Czy to dla Ciebie i Twoich bliskich. Je?li nie mo?esz pomóc w darowi?nie ju? rozumiem. Tylko prosz? to przekaza? do kilku znajomych i je przekaza? go do theirs.WHAT dzisiaj zrobi? mo?e nie tylko ocali? ?ycie, ale mo?e innych te?. Mo?e ukochanej osoby lub przyjació?. PLEASE HELP ME mie? nadziej? i wybra? ?ycie. Darowa? lub przekaza? to. Dzi?kuj? za zainteresowanie moj? kampani?.   Englisch   Hi, my name is Bozena. I am a 44 year old female who is at very high risk for colon cancer. I am the mother of 2 wonderful children and one grandchild with another on the way. I work in healthcare. In 2008 my beautiful mother was diagnosed with stage 4 colon cancer. My brothers and I were all screened. My brothers were fine, I was not. I went on to be screened a total of 3 times in a year. The first test revealing 18 Adenomaton polyps, second 7, and third 3 ,all of the same kind. An Adenomaton polyp is considered to be a "silent" tumor. It is a pre-cancerous tumor and needs to be removed completely. The surgeon said he had never seen this many in a person of my age. I was told to be tested every year for the rest of my life. With rising health costs and lower paying jobs  that offer no insurance, I have been forced to skip these tests. I am 5 years behind. With your HELP today I can have HOPE, and CHOOSE LIFE. YOU CAN HELP ME AND HELP RAISE AWARENESS WITH ME. The screening will cost me approximately 3500.00 to 5000.00.  I HAVE SOME GREAT PERKS SO THAT YOU CAN ALSO RAISE AWARENESS. If my goal is not reached I will still use the donations towards the screening. AND GET THIS, IF I EXCEED THE GOAL I WILL DONATE 50% OF THE EXCESS MONEY TO THE AMERICAN CANCER SOCIETY AND USE THE OTHER HALF TO RAISE AWARENESS IN MY OWN COMMUNITY. DID YOU KNOW THAT IT AFFECTS BOTH MEN AND WOMEN? IN 2010 131,607 people in the UNITED STATES alone were diagnosed with colorectal cancer? Of them 52,045 people lost their lives.27,073 men and 24,972 women including my mother. That number was expected to rise before 2014.  IT  IS THE SECOND LEADING CAUSE OF CANCER DEATHS IN THE UNITED STATES. FORTUNATELY, it is both PREVENTABLE and CURABLE but IT HAS TO BE CAUGHT IN TIME. IT MUST BE DETECTED EARLY. EVERYONE IS AT RISK, INCLUDING YOU. No matter your age or risk factors including NO family history of cancer, if you are over 50 or if you do have a family history at any age, or you have any signs and symptoms at any age, GET SCREENED. CHOOSE LIFE. Do it for you and your loved ones. If you cannot help with a donation today I understand. Just please pass this on to a few friends and have them pass it to theirs.WHAT YOU DO TODAY COULD NOT ONLY SAVE MY LIFE BUT MAYBE YOURS TOO. MAYBE A LOVED ONE OR A FRIENDS. PLEASE HELP ME HAVE HOPE AND CHOOSE LIFE. DONATE TODAY AND OR PASS THIS ON. THANK YOU FOR YOUR INTEREST IN MY CAMPAIGN.

Organizer

Donors

 • Guest
 • Donated on Oct 13, 2014
€125.00
 • Pjotre Trahowski
 • Donated on Oct 13, 2014
€350.00
 • Guest
 • Donated on Oct 13, 2014
€76.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

17 donors
 • Guest
 • Donated on Oct 13, 2014
€125.00
 • Pjotre Trahowski
 • Donated on Oct 13, 2014
€350.00
 • Guest
 • Donated on Oct 13, 2014
€76.00
 • Gerlinde Tamas
 • Donated on Oct 13, 2014
 • Hallo mein Engel, du musst jetzt stark bleiben in dieser situation deines lebens deine familie steht dir bei und wir beten fr dich. Gott steh dir bei

€245.00
 • Guest
 • Donated on Oct 12, 2014
€500.00
 • Guest
 • Donated on Oct 12, 2014
€200.00
 • Guest
 • Donated on Oct 12, 2014
€133.00
 • Guest
 • Donated on Oct 12, 2014
€60.00
 • Rober Toner
 • Donated on Oct 12, 2014
€200.00
 • Anonymous
 • Donated on Oct 12, 2014
 • Hallo Bozena Omg als ich das gelesen habe kammen mir und meinen mann die trnnen wir haben uns entschieden dir zu helfen, ich wnsche dir nur das beste. und gute besserung

€370.00
Show more donors

Followers

5 followers
No Followers Just Yet...
€3,437.00
raised of €5,000.00 goal
68% Funded
17 Donors

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of €25?

Share on Facebook