Pag Bag-o sa South Cotobato. Bulig Bisan Pila

 • ₱2,000.00
  Donated So Far

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less

NGA-A NYO AKO BOTOHON??

Nga-a nag dalagan ako Congresswoman?

Kay Gusto ko nga bag-ohun ang nawong sang panserbisyo sang Kongreso para sa katawhan
sang Second Distict sang South Cotabato.

Himoon ko gid ini para mabatyagan gid sang pumuluyo kung ano gid bala ang dapat kag maayo nga serbisyo ang dapat ihatag da ila sang ila kongresman, kag kung ano gid bala ang dapat nga himoon sa Ikaduha nga Distrito sang South Cotabato.

1. SOUTH COTABATO STATE UNIVERSITY

Ang una ko nga himoon amo ang pag-lunsar sang isa ka proposisyon nga mahimo nga laye nga magpatindog sang SOUTH COTABATO STATE UNIVERSITY agud ang mga kabataan sang imul nga gusto ma-edukar makaagom sang tion nga makaeskwela kag makauha sang kurso sa kolehiyo.

Pero samtang nga indi pa ini matabo, makig-istorya ako sa mga opisyal sang MSU nga mag-patindog sila sa distrito kag bug-os nga probinsya ang MINDANAO STATE UNIVERSITY-South Cotabato.

2. Padamoon ang TESDA accredited schools

Ang ikaduha nga aksyon nga akon himoon, pabaskugon ko kag palaparon o padamoon ang mga TESDA accredited schools sa bug-os nga probinsya para matagaan sang free tuition nga pag-iskwela kag paghibalo sa tanan nga ulubrahon nga gusto matun-an kag mahimo nga tanda gid sa pag-obra pamaagi sang ila nga natun-an nga ulubrahon halin sa TESDA.

Ang ginatan-aw nga maagom amo ang kada isa mahimo nga mga ekspert sa mga trabaho katulad sang auto kag body repair, pamintura kag panghimo sang lawas ka salakyan pinaagi sa kaayuhon sa pag-welding kag acetylene, pag-semento, pagbutang ka tiles, pangarpentero, panghimo ka kabinet kag iban pa nga mga furniture, pag-drive sang salakyan, panahi, panghambal kag pangsulat sang klase-klase nga lingwahe.

3. Federal System

Ikatatlo ko ng buhaton bilang congresswoman amo ang pagbuylog kag pagpakusog sa hublag nga mahimo ang banwa ta sa idalom sang Federal System da konsepto ni President Duterte.

4. Grand Jury

Ang ikaapat nga buhaton ko amo ang pag-lansar sang proposisyon nga laye sa Kongreso para ipatindog sa kabilugan sang Pilipinas ang GRAND JURY, sistema nga kung sa diin ang katawhan mismo ang magdesisyon kung sin-o ang pasakaan sang kaso nga krimen sa korte. KUNG may-ara na sang grand jury sa kada syudad kag probinsya, amo ini sila nga opisina ang mag-siling o magdesisyon kung pasakaan kaso sa korte ang mga ginakasuhan kag gindakop sang pulis.

Sa pagdesisyon kung kasuhan ang gindakop ka pulis, majority vote sang jurors ang kinahanglan kag kung indi maagom ang majority vote, dapat nga buy-an san pulis ang gindakop. Sa sini nga paagi, guntagaan sang higayon kga gahom ang katawhan nga magdesisyon sa criminal cases.

Kada grand jury sa kada syudad kag prbinsya, 25 ka miyembro ang pilion sa katawhan kag magserbisyo sa grand jury sa sulod sang anum (6) ka bulan. Islan sila sang bag-o napili nga mga miyembro sang jury. Islan gid kada anum ka bulan ang mga miyembro sang jury para indi matabo nga may kutsabahay kag binaklanay sang katarungan.

Sa pagdesisyon kung pasakaan kaso sa korte ang gindakop sang pulis o kung iban man nga ginkasuhan para preliminary investigation, kinahanglan nga ang boto majority; kung indi malab-ot ang majority vote, buy-an gid ang tao nga gindakop.

Ipatawag sang grand jury ang mga pulis, prosecutor kag testigo nga involved para usisaon sang jurors ang mga ini para mahibal-an kung gintanum lang ang ebidensya o waay basehan para ikaso.

Kung madayon ining grand jury, hindi na maliwat pa ang pang-abuso sa akon sang mga prosecutor kag pulis sang Koronadal kung sa diin ginapagwa nila nga nagbaligya kuno ako sang lupa nga indo akon.

5. Amyendahan ang Constitution

Ang ikalima, amo ang pakipag-kooperar kag pakig-tabang sa iban pa nga mga kongresman para lamang ma-amyendahan ang Constitution para mabutang ang pina-una nga derecho o katungod sang tao nga mahusgahan lamang sang kapareho nila nga tawo sa jury trial, indi mga huwes nga ginaistorya nga madamo sa ila ang gabaligya ka desisyon nila.

Sa jury trial, ang mga tao iya nga pinili pinaagi sa draw lots o raffle ang mapungko sa kada kaso bilang huwes kag sila ang magbuot kung guilty o indi ang mga akusado. Abng pilion ko nga modelo sang jury trial amo ang modelo sa United States of America nga naprubaran na sang 300 ka tuig nga mabaskog kag patas kung magdesisyon.

Sa sini nga paagi, maihatag ta sa tawo ang kusog kag katungod sang pag-husga, indi sa mga huwes nga madamo sa ila ang naimpluwensyahan ka kwarta kag panghadlok sang mga kusog kag isog nga mga tawo, labi na mga pulitiko.

6. Pakig-tabang sa iban pa nga mga kongresman

Ang ikaanum, amo ang pakigbuylog, pakigtabang sa iban nga congressman nga maayong tuyo kag mga opisina para sa kaayuhan sang distrito kag mga tao sini.

(Palihog tabang sa kmapnaya nga ini bisan pila nga amount paagi sa pagpindot sa DONATION BUTTON).

MADAMO NGA SALAMAT!

Organizer

Donors

 • Berteni Causing
 • Donated on Nov 06, 2018
 • I donate because I believe the causes are doable and I believe in the person who makes this solemn pledges,

₱1000.00
 • Yogi King
 • Donated on Nov 06, 2018
 • Let’s support Team Duterte’s advocacies!

Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

2 donors
 • Berteni Causing
 • Donated on Nov 06, 2018
 • I donate because I believe the causes are doable and I believe in the person who makes this solemn pledges,

₱1000.00
 • Yogi King
 • Donated on Nov 06, 2018
 • Let’s support Team Duterte’s advocacies!

Amount Hidden

Followers

1 followers
Lyndale Causing
₱2,000.00
Donated So Far

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of ₱25?

Share on Facebook