Baron and his new life

Fundraising campaign by Ivana Bajankova
 • €1,700.00
  raised of €2,200.00 goal goal
77% Funded
57 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

SK: Volám sa Baron a som 4ročný kríženec labradora a huskyho. Celé 4 roky môjho života som strávil v koterci kde som robil všetko - ''behal'', ''venčil sa'', robil potrebu...

Z ničoho nič ma v jeden deň dve dievčatá odviezli (veľmi som smrdel zo všetkých tých potrieb, pri ktorých som aj ležal) - rovno do salónu, kde som prvykrát zažil všetky psie procedúry. Priznám sa, mal som trochu strach, ale nakoniec som to zvládol bez problémov a ani som nebol zlý! Iba som sa trošku bál vody, ale zvyknem si.

Zo salónu ma zobrali rovno na 3hodinovú prechádzku, akú som doteraz nezažil. Som múdry, ale kedže nikto so mnou za tie roky nekomunikoval a nepracoval, neviem ešte celkom reagovať na svoje meno a povely sa učím odznova.

U dievčaťa, ktoré ma zachránilo som bol iba dočasne. Nemajú dobré oplotenie a ušiel by som. Musela byť väčšinu dňa pri mne a po 2 týždňoch sa už musela venovať práci. Za tie 2 týždne mi však ukázala život, po ktorom túžim. Celé 2 týždne som sa smial a keď ma zaviezli do útulku a pochopil som kde som, začal som plačkať. Chcem chodiť na túry, na prechádzky na lúky, chcem ľúbiť moju rodinu a byť poslušný, chcem dvor na ktorom môžem dávať pozor na záhradu a domček, kým bude môj parťák preč.

Áno stále si hľadám novú rodinu, no kedže moja výchova bola zanedbaná, neviem či si ma niekto zobere len tak. Nechcem opäť skončiť v koterci/na reťazi lebo neviem poslúchať, preto Vás prosím o pomoc s mojím výcvikom. Je to 4mesačný pobyt v tréningovom centre, kde sa naučím všetko od začiatku. Nie len základné povely, ale aj ako sa správať ku psom, k ľuďom, naučia ma všetko tak, aby som mohol voľne behať keď ma niekto zobere na prechádzku.

Milujem byť vonku, lietať po záhrade a prítomnosť ľudí. So psíkmi som kamoš, ale niekedy sa na mňa nahnevajú (neviem prečo) a potom sa hnevám aj ja - to sa naučím tiež. Ak by ste mi pomohli, budem vám nesmierne vďačný.

Ja viem, som len pes, ale milujem život mimo koterca a veľmi sa túžim touto cestou stať skvelým psom a nájsť si tu najlepšiu rodinu! Budem vám do konca života vďačný a ak by ste ma chceli niekedy vidieť osobne, rád sa vám prídem poďakovať!

EN: My name is Baron and I am a 4 year old hybrid of Labrador and Husky. I spent the whole 4 years of my life in a pen where I did everything - '' ran '', '' walked '', did the need ...

One day, two girls took me away (I smelled very bad after all the feces I was lying on) - straight to the salon, where I experienced all the dog procedures for the first time. I admit, I was a little scared, but in the end I managed it without any problems and I wasn't even bad! I was just a little scared of water, but I'll get used to it.

I was taken straight from the salon for a 3-hour walk, which I had never experienced before. I'm wise, but since no one has communicated and worked with me over the years, I still can't quite respond to my name and I am learning commands again.

I was only temporarily with the girl who saved me. They don't have good fencing and I would have escaped. She had to be with me most of the day and after 2 weeks she had to work. In those 2 weeks, however, she showed me the life I long for. I laughed for 2 whole weeks and when I was taken to a shelter and I understood where I was, I started crying. I want to go hiking, walking in the meadows, I want to love my family and be obedient, I want a yard where I can look out for the garden and the house while my mate is away.

Yes, I'm still looking for a new family, but since my upbringing was neglected, I don't know if anyone will take me just like that. I don't want to end up in a pen (or on chain) again, so please help me with my training. It is a 4-month stay in a training center, where I will learn everything from the beginning. Not only the basic commands, but also how to treat dogs and people, they will teach me everything so that I can run freely when someone takes me for a walk.

I love being outside, flying around the garden and the presence of people. I'm a friend with the dogs, but sometimes they get angry with me (I don't know why) and then I get angry too - I'll learn that too. If you would help me, I would be extremely grateful.

I know, I'm just a dog, but I love life outside the pen and I really want to become a great dog and find the best family here! I will be grateful to you for the rest of my life and if you ever want to see me in person, I would like to come and thank you!

Organizer

 • Ivana Bajankova

Donors

 • Barbora Široká
 • Donated on Aug 18, 2022
€30.00
 • anonym anonym
 • Donated on Aug 18, 2022
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Aug 17, 2022
€21.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

57 donors
 • Barbora Široká
 • Donated on Aug 18, 2022
€30.00
 • anonym anonym
 • Donated on Aug 18, 2022
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Aug 17, 2022
€21.00
 • Martina Bajankova
 • Donated on Aug 17, 2022
€150.00
 • Martin Joachymstal
 • Donated on Aug 17, 2022
Amount Hidden
 • Lukas Ch
 • Donated on Aug 17, 2022
€3.00
 • Anonymous
 • Donated on Aug 16, 2022
Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Aug 16, 2022
€5.00
 • Anonymous
 • Donated on Aug 16, 2022
Amount Hidden
 • Eliška Malecká
 • Donated on Aug 16, 2022
Amount Hidden
Show more donors

Followers

6 followers
Jolana Berkyová
Lukáš Mičenec
Jana Glogovská
Norbert Konárik
Denisa Šimová
Michal Sekera
€1,700.00
raised of €2,200.00 goal
77% Funded
57 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities