Andres St Andrewsi Ülikooli magistrisse!

 • €5,045.00
  raised of €20,000.00 goal goal
25% Funded
59 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

(English below)

Mina olen Andres ning soovin oma õpinguid jätkata magistrantuuris St Andrewsi Ülikoolis intellektuaalajaloo erialal. Oma plaani teostamiseks on mul vaja Sinu abi. Kui Sa arvad, et Eesti vajab uut põlvkonda mõtteajaloolasi ning poliitikateoreetikuid, kes on saanud parima võimaliku hariduse ning kellel on kindel plaan kodumaale naasta, et siin "head teooriat" teha, siis anna mu plaanile hoogu! Kõik siin tehtud annetused on mõeldud õppemaksu tasumiseks.

Miks peaks mõtteajaloo õppimist üldse toetama?

Teatud mahus on mõtteajalugu võimalik õppida ka Eestis. Mõne aasta eest pandi alus Tartu Ülikooli mõtteloo õppetoolile, meil on päris mitu maailmaklassi tippteadlast (nt. Eva Piirimäe ja Pärtel Piirimäe), tudengeid, kes pühenduvad, kaastakse õppetöösse igal tasandil (olgu selleks assisteerimine või mõni lugemisgrupp) ning üliõpilasele kättesaadav juhendamine toimub väga heal tasemel. Tõesti, bakalaureusetudengile ei oskaks ma paremat keskkonda soovitada! Ka minul on olnud õnn ja rõõm Tartus riigiteadlasena õppida ning siinsest poliitikateooria-mõtteajaloo skeenest nii tudengi, kui ka õppeassistendina osa saada. Selleks, et oma teadmisi ning tutvusvõrgustikku laiendada ja kõik see hiljem eriala arendamise eesmärgil ka Eestisse tuua, tuleb ära käia välismaa mõnes pikema traditsiooniga ning juba oma rahvusvahelist konkurentsivõimelisust tõestanud uurimiskeskuses. Selline kogemus loob suurepärased tingimused individuaalseks arenguks ning aitab samas nõnda olulisel ja Eestis küllaltki noorel erialal veelgi tugevamalt kanda kinnitada.

Just mõtteajalugu on see, mis uurib, mis mida ja miks tähendab, miks me mõtleme millestki nii nagu me mõtleme, kuidas on mingist teemast varem mõeldud, millised on nende tähenduste implikatsioonid teistes valdkondades ning kuidas oleks tarvilik millestki mõelda meie kaasaja kontekstis. Selliste küsimuste lahendamine on Eesti sarnase noore riigi identiteedi jaoks fundamentaalne ülesanne. Olgu selleks rahvuse, vabaduse või kodaniku mõiste, teemad nagu riigivõimu õigus piirata oma kodanike tegevusi või hoopis riigi positsiooni mõtestamine globaalses toiduahelas; kõik need on näited teemadest, millele on võimalik põhjendatud vastuseid pakkuda üksnes mõtteajaloolise ekspertiisi taustal. Seega võiks küsida, kas Eesti sarnane riik saab endale lubada järgmise põlvkonna mõtteajaloolaste väljakoolitamata jätmist. Vastus on kindel “ei”.

Oma õpinguid soovin ma jätkata Ühendkuningriigi täielikku tippu kuuluvas St Andrewsi Ülikoolis, mille intellektuaalajaloo programmi peetakse üheks maailma tugevamaks. Seal tahan ma jätkata Tartu Ülikoolis kirjutatud ning hindajate poolt äärmiselt kõrgetasemeliseks peetud bakalaureusetöös (juhendaja Eva Piirimäe, kellele ma olen tema töö ja toe eest hiiglama tänulik) tuvastatud mõtteajalooliste liinide uurimist. Plaanitava magistritöö teemaks olen valinud vabaduse mõiste Riia päritolu Harvardi poliitikateoreetiku Judith Shklari loomingus. Leian, et just St Andrewsi Ülikoolis loodavad tingimused on sellise uurimistöö kirjutamist enim soodustavad. Mõtteajaloo programmis pakutav tugev fookus metodoloogiale ning histograafilistele debattidele annavad hea aluse uurimisteema tõsiseks käsitlemiseks, ülikooli väikesed kursused võimaldavad teema põrgatamist teiste vähemalt sama entusiastlike ja valdkonna paremate hulka kuuluvate tudengite seas ning osakonna õppejõudude hulgas on mitu 20. sajandi poliitikateooria absoluutsesse maailmaklassi kuuluvat eksperti ja programmijuhi Richard Whatmore’i näol isegi üks Shklari enda õpilane. Seega on St Andrews minu jaoks parim koht, kust Eestisse midagi kaasa tuua.

Miks on Shklari uurimine Eesti jaoks relevantne? Judith Shklari näol on tegu ühe 20. sajandi olulisema liberaalse teoreetikuga. Tema mõiste hirmuliberalism kuulub poliitikateooria klassikasse ning tema panust 20. sajandi teoreetilistesse ning mõtteajaloolistesse debattidesse on raske ülehinnata. Teemad, millega Shklar tegeleb, on otseselt seotud Eestiga. Olgu selleks siis seesama hirmuliberalism, mis suunab meid olema ettevaatlikud, mõeldes just Eesti sarnaste noorte riikide praktikatele, kus institutsioonidel puudub pikem traditsioon, riigivõim kipub oma pädevusi ületama ning nõrk sotsiaalne struktuur laseb kodanike hulgas levida hirmul tuleviku ees. Teiselt poolt kuulub Eesti Läände, kus on end domineeriva ideoloogiana kehtestanud liberalism, mis leiab end alatasa uutes seesmistes kriisides. Liberaalse vabaduse teoretiseerimine on Eesti mõistes oluline, et mõista meie enda positsiooni liberaalse riigina ning laiendada sellega kaasas käiva vabaduse mõistelise raamistiku ulatust, näha neid vabadusi mitte lihtsalt antusena, vaid keeruliste debattide ning sageli verevalamiste tulemusena, mis aitaks meil omakorda vabadusi nende sünniloolises kontekstis silmas pidades väärtustada.

Parim viis St Andrewsist kogutud mõtted Eestisse tuua on asuda neid siin mõnes kõrgkoolis õpetama. Praeguseks olen sõlminud kokkuleppe TalTechiga, kus õpetan ainet “Sotsiaalteaduste klassikud” ka tuleval sügisel, küll online’is, kuna plaan on ikkagi veeta järgmine aasta ÜKs. Lisaks olen mitu aastat Tartus vedanud poliitikateooriale, intellektuaalajaloole ning filosoofiale keskenduvat loengute ning arutelude sarja Subjektiiv ning korraldasin selle aasta märtsis John Rawlsi 100. sünniaastapäevale pühendatud rahvusvahelise konverentsi. Seda kõike selleks, et viia mulle endale nii olulistel teemadel mõtlemine laiema publikuni. Seega ei ole põhjust kahelda minu siiras soovis, kas pärast magistrit doktorantuuriks või pärast doktorantuuri mõnes välisülikoolis Eestisse naasta ning siin mõne kõrgkooli juures mõtteajaloolasena tööle asuda ning samas ka aktiivse kodanikuna edasi toimetada.

Kui soovid täpsemalt teada, kuidas ja milliseid oskusi St Andrewsist Eestisse soovin tuua, siis kirjuta mulle ja mina kirjutan Sulle.

Ülevaate minu senistest tegemistest, õpingutest ja projektidest leiad siit: https://docs.google.com/document/d/10_GrdF9O2j0xE_...

Facebook: https://www.facebook.com/andres.reimann/

E-post: [email protected]

Kuidas ma Sind tänan? (siia lisandub veel jooksvalt erinevaid tegevusi; kui soovid toetada suurema summaga ning vastu saada midagi, mis madalamas kategoorias, siis võta julgesti ühendust)

1-100€ Hoian Sind toimuvaga kursis ning lisan oma magistritöö lõppu Sinu nimega pühenduse. Ja võime näiteks koos jooksma minna!

100-300€ Teen Sulle ja Su tuttavatele arhitektuurse ringkäigu Tartus. Ise olen siis giidi eest ja minu poolest võime kasvõi terve päeva Karlova ja Tähtvere tänavatel tuterdada.

300-500€ Pean Sinu poolt valitud poliitikateoreetilisel-mõtteajaloolisel teemal loengu. Näiteks saadad mulle teema või raamatu pealkirja ning siis mõtleme koos, millised on ootused ning millise nurga alt asjadest kuulda tahad.

500-1000€ Pean Sinu poolt valitud poliitikateoreetilisel-mõtteajaloolisel teemal loengu ning seminari. See võib olla nt. terve päeva vältav üritus või kahes osas seminar ja loeng.

3000€+ Pean Sinu poolt valitud teemal 10-osalise loengukursuse, millega kaasnevad seminarid ning lugemismaterjalid.

Lisaks võin olla abiks arvamusartiklite kirjutamisel, pressiteadete sõnastamisel, uurimistöö teostamisel ning kampaaniate kommunikeerimisel. Kui on mõtteid, siis palun kirjuta!


Hi!

My name is Andres and I would like to continue my Master studies at the University of St Andrews, specialising in intellectual history. And in order to make this lifelong dream come true, I need your help! If you agree that Estonia needs a new generation of intellectual historians and political theorists who have received the best possible education and aim to return to their home country in order to write good theory - please support my plan! All of the donations made through this platform will go towards paying my tuition fees. If I do not manage to raise the necessary funds this year, your donations will help me fund my studies the following study year.

Why should the study of intellectual history be encouraged?

Intellectual history is precisely that which observes what means what and why, why we regard something the way we do, how certain topics have been observed before, what the implications are of observations from other fields of study, and how such insights have bearing on the ways we ought to think about the world today. Solving such questions is of fundamental importance to the wider process of establishing a country’s identity, especially those of young countries like Estonia. Be it the concepts of nationality, freedom, or citizenship, topics such as the state's right to limit the actions of its citizens, or interpreting the state's position in the global food chain - they are all examples of topics only a thorough background in intellectual history can provide reasoned answers to. Therefore, one might ask whether a country such as Estonia could in fact afford not to educate a new generation of intellectual historians - and the answer is a resolute no.

I wish to continue my studies at one of the United Kingdom’s top universities, the University of St Andrews, which programme in intellectual history is widely regarded as one of the world’s best. There I plan to continue researching topics within intellectual history that I began exploring in my well-received Bachelor's thesis (supervisor Eva Piirimäe to whom I am forever thankful). The topic of my prospective Master's thesis is the concept of freedom in the work of Judith Shklar, a Riga-born political theorist at Harvard. I am certain that the learning environment provided by the University of St Andrews will be of great support when bringing such research to fruition. Its programme in intellectual history focuses heavily on methodological and historiographic debates and provides a good basis for an in-depth exploration of the chosen research topic; the university's small class sizes allow for rigorous and engaged learning with fellow students just as passionate about the field of intellectual history as I am; and the department's teaching staff boasts several world class experts on 20th century political theory, with the head of the programme, Richard Whatmore, having studied under Judith Shklar herself.

Why is studying Shklar relevant to Estonia? Judith Shklar is one of the most important liberal theorists of the 20th century. Her concept of the liberalism of fear is a classic in political theory and her overall impact on debates of intellectual history and theory is hard to overstate. The topics that Shklar dicusess directly relate to Estonia. Shklar's liberalism makes us cautious about the practices of young states with young institutions, state power exercised through coercion and weaknesses in our social safety net inducing fear. On the other hand, Estonia is part of the West, where liberalism has established itself as the dominant ideology, despite its ever-recurring internal crises. Theorising about liberal freedom is important for Estonia in order for us to understand our position as a liberal country and further develop and expand the conceptual framework of freedom that underpins it; to take those freedoms not only as as a given, but to also see them as the culmination of a long series of difficult debates emerging out of the country’s checkered past, which would in turn help us place these freedoms within their historical context.

The best way to bring the ideas gathered at St Andrews to Estonia is to start teaching them at a local university. At the moment, I have agreed to teach the course "Classics of Social Sciences" at TalTech this coming fall (though online, since I plan to spend the next year in the UK). In addition, I have already spearheaded a series of lectures and discussions called Subjektiiv, focusing on political theory, intellectual history, and philosophy. In March of this year I organised an international conference dedicated to the 100th anniversary of John Rawls. I have done all this for the sake of discussing such important topics with larger audiences in Estonia.

If you would like to know how exactly I plan to implement the knowledge and skills learnt at St Andrews - write to me!

Here is an overview of my studies and projects so far:

https://docs.google.com/document/d/10_GrdF9O2j0xE_...

Facebook: https://www.facebook.com/andres.reimann/

E-mail address: [email protected]

How shall I thank you? (I will add more rewards in due time; if you would like to support me with a larger sum and receive something from a lower category, please get in touch!)

1-100€ I will keep you posted and will personally thank you in an annex to my Master's thesis. And we can go running together, for example!

100-300€ I will give you and your friends a tour dedicated to the architecture of Tartu. I will be your tour guide and we can spend the whole day on the streets of Karlova and Tähtvere.

300-500€ I will deliver a lecture in political theory and intellectual history on a topic of your choosing. For example, you could send me a topic or the name of a book and subsequently discuss the desired approach.

500-1000€ I will deliver a lecture and a seminar in political theory and intellectual history on a topic of your choosing. This could be an event that lasts a whole day or a two-part lecture and seminar.

4000€+ I will organise a 10-part lecture series on a topic of your choosing, accompanied by seminars and reading material.Organizer

 • Andres Reimann
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • David Beecher
 • Donated on Sep 11, 2021
Amount Hidden
 • Helena Aadli
 • Donated on Sep 10, 2021
Amount Hidden
 • Jaan Kangilaski
 • Donated on Sep 03, 2021
 • Abiks

€30.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

59 donors
 • David Beecher
 • Donated on Sep 11, 2021
Amount Hidden
 • Helena Aadli
 • Donated on Sep 10, 2021
Amount Hidden
 • Jaan Kangilaski
 • Donated on Sep 03, 2021
 • Abiks

€30.00
 • Carlos
 • Donated on Sep 01, 2021
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Aug 31, 2021
€20.00
€250.00
 • Uko Kõrge
 • Donated on Aug 23, 2021
€25.00
 • Anonymous
 • Donated on Aug 22, 2021
€20.00
 • Siim Ruul
 • Donated on Aug 20, 2021
 • Jõudu! Tore on olla olnud osa su õpingutest!

€20.00
 • Henrik ja Isabel
 • Donated on Aug 20, 2021
 • Me tahame linnatuuri!

€100.00
Show more donors

Followers

16 followers
Siim Ruul
Kadi Kähär-Peterson
Enith Li Saag
Ingvar Baranin
Anna Märdla
Mark H
Mikael Raihhelgauz
Floris van Doorn
Maret Suuroja
Kaie Mikheim
Show more Followers
€5,045.00
raised of €20,000.00 goal
25% Funded
59 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities