Moлитва за вода

Fundraising campaign by Teodora Racheva
 • €521.00
  raised of €5,000.00 goal goal
10% Funded
14 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

For English, please see below ⬇

През последните 3 години работя по създаването на храм, свещено пространство, в което да се работи за лечение и развитие на всеки, който има нужда. Вече организирах над 120 еднодневни и двудневни ритрийта, които виждам как преобразяват пътя на хората, които минават от тук.

Успях да изградя 150 квадрата зала за практики, да поддържам и постоянно да облагородявам 400-те квадрата къща и 800-те квадрата двор, но финансиите не стигат за да осигуря вода от недрата на земята.

Водата е живот. Водата е любов. Водата пречиства и благославя. Всичко е вода. Има вода, която идва от небето и такава, която е в недрата на земята. В Домът на Деви за сега има само от тази, която идва от небето, но тази вода е крайно недостатъчна да напои и хората и растенията.

Имам визия как всичко цъфти, как има градина, в която се отглеждат плодове и зеленчуци за посетителите, визия за езеро с водни лилии, което да е дом за жабите и водните кончета и около което търсещите да могат да се уединят и да чуят сърцето си.Но визията ми все още не е реалност, в момента ситуацията е, че земята е напукана, а езерцето е пресъхнало до дъно.

Имам визия за водни церемонии, в които да измиваме миналото и да махаме кожите си.

Имам визия за чиста вода, която да напоява земята и в градината да има изобилие от цветя, плодове и зеленчуци.

И макар да е трудно да поддържам тази визия при настоящата суша, тя е в сърцето ми и затова реших след много молитви в церемонии, свързване и обръщение към водата, да споделя визията си със света и да помоля за подкрепа, за да излезе и водата от недрата на земята.

Направила съм нужните крачки, има проучване от геоинженер и е намерена вода между 55 и 80 метра. С настоящите цени ще са ми необходими около 20 000 лв, за да излезе и потече водата от дълбините, а аз разполагам с част от средствата.

Всеки, който е идвал тук знае, че това е оазис на спокойствието и красотата, а ако се осъществи визията ми за течаща вода, ще бъде и оазис на изобилието.

Всеки ще може да дойде и да се пречисти на какао и водна церемония, които ще се провеждат на дарение, така че да са достъпни за всички. Ако дарите сега и ми помогнете да осъществя визията си, винаги сте добре дошли без дарение на бъдещи церемонии, а според размера на дарението и на ритрийти.

Ще съм благодарна на вашата помощ, като в замяна предлагам безплатно посещение на избрано от вас бъдещо събитие, организирано там, или лична консултация с мен, съобразени с размера на вашето дарение. Разбира се няма малко дарение и винаги може да направите такова дори в минимален размер, което няма да ощети бюджета ви, но ще добави безценни средства към моя. Дарението може да е безвъзмездно, а може и да заявите желанието си да участвате в бъдещо събитие, като изпратите мейл на [email protected] със събджект - "Дарение за участие". Може също да направите дарение срещу това да ползвате къщата за отдих или да си организирате ваше събитие в удобно и подходящо за двете страни време и съобразено с размера на дарението.

Безкрайно съм благодарна за възможността да служа на живота и благоденствието на хората чрез тези пространства, в които се случват изцеления на душата и телата.

Още начини за подкрепа:

Револют – 0359894488808

PayPal – [email protected]

По банков път:

BG93STSA93000021795092

Банка ДСК

Теодора Рачева

English

For the past 3 years I have been working on creating a temple, a sacred space to work for the healing and development of anyone in need. I have now organized over 120 one and two day retreats that I see transforming the path of people who pass through here.

I have managed to build a 150 square meter practice hall, maintain and continually improve the 400 square meter house and 800 square meter yard, but the finances are not enough to provide water from the bowels of the earth.

Water is life. Water is love. Water purifies and blesses. Everything is water. There is water that comes from heaven and water that is in the bowels of the earth. In the House of Devi, for now, there is only that which comes from heaven, but this water is woefully inadequate to water both people and plants.

I have a vision of everything blooming, of a garden where fruits and vegetables are grown for visitors, a vision of a pond with water lilies that would be home to the frogs and dragonflies and around which seekers could find solitude and hear their hearts.But my vision is not yet a reality, the situation right now is that the ground is cracked and the pond is dried up to the bottom.

I have a vision of water ceremonies where we wash away the past and shed our skins.

I have a vision of clean water to irrigate the earth and an abundance of flowers, fruits and vegetables in the garden.

And while it is difficult to maintain this vision in the current drought, it is in my heart and so I have decided after much prayer in ceremony, connecting and addressing the water, to share my vision with the world and ask for support so that the water will also come up from the bowels of the earth.

I have taken the necessary steps, there is a survey by a geo engineer and between 55 and 80 meters of water has been found. With the current prices it will take about £20,000 to get the water out and flowing from the depths and I have some of the funds.

Anyone who has come here knows that this is an oasis of peace and beauty, and if my vision of running water is realised, it will also be an oasis of abundance.

Anyone will be able to come and be purified at a cacao and water ceremony, which will be held on a donation basis so that it is accessible to all. If you donate now and help me realize my vision, you are always welcome without a donation at future ceremonies, and depending on the size of your donation, at retreats.

I would appreciate your help, and in return I offer a free visit to a future event of your choice, hosted there, or a personal consultation with me, tailored to the size of your donation. Of course no donation is too small and you can always make one, even in a minimal amount, which will not hurt your budget but will add invaluable funds to mine. Your donation can be gratis, or you can indicate your willingness to participate in a future event by sending an email to [email protected] with the subject line - "Participation Donation". You can also make a donation in exchange for the use of the retreat house, or you can arrange your own event at a mutually convenient time and amount appropriate to the donation.

I am eternally grateful for the opportunity to serve people's lives and well-being through these spaces where healing of souls and bodies happens.

More ways to support:

Revolut - 0359894488808

PayPal - [email protected]

By Bank Transfer:

BG93STSA93000021795092

DSK Bank

Teodora Racheva

Forever grateful


Rewards

Rental of the whole house for a two days

If you donate me 700 euro, the house may be at your disposal for 2 nights when available. Please note that parties and alchohol are not allowed in the house. Thank you for understanding

0 Backers

Organizer

 • Teodora Racheva
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Ilina Stoyanova
 • Donated on Feb 25, 2024
 • Да бъде, водичка! Успех, Деви🙏🏼

€20.00
 • Hristo Popov
 • Donated on Feb 25, 2024
 • 💙

€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 23, 2024
€15.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

14 donors
 • Ilina Stoyanova
 • Donated on Feb 25, 2024
 • Да бъде, водичка! Успех, Деви🙏🏼

€20.00
 • Hristo Popov
 • Donated on Feb 25, 2024
 • 💙

€20.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 23, 2024
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 17, 2024
Amount Hidden
 • Zlatina Toleva
 • Donated on Feb 17, 2024
 • Нека потокът на водата да тече!!!!!

€50.00
€3.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 17, 2024
Amount Hidden
 • Rada Sivrieva
 • Donated on Feb 17, 2024
 • Успех ❤️

€10.00
 • Anonymous
 • Donated on Feb 17, 2024
 • Успех!

€10.00
 • Stoyan Madanzhiev
 • Donated on Feb 17, 2024
€50.00
Show more donors

Followers

2 followers
Boryana Boneva
Галя Христозова
€521.00
raised of €5,000.00 goal
10% Funded
14 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities