Денят след утре

Fundraising campaign by Yanko Hristov
 • £1,670.00
  raised of £10,000.00 goal goal
16% Funded
41 Donors

The campaign owner has stopped the page from accepting further donations. Please contact them if you'd still like to donate

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.
Show more
Show less


Денят след утре. Всеки от нас ще бърза да се върне обратно към стария начин на живот, но за съжаление, много от нас няма да имат такава възможност, тъй като няма да са получавали заплати от няколко месеца.
Собствениците на малки бизнеси са поставени пред изключително трудния избор между оцеляването и захвърлянето. Захвърлянето на това, в което са вложили цялото си време, усилия и любов. Захвърлянето на хората, които са градили с тях. Нашата цел е да направим този избор малко по-лесен... за тези, които имат желание да се борят, разбира се!
Денят след утре. Това е денят, в които ние трябва да си припомним какво е да бъдем ХОРА, преди да бъдем каквото и да е друго.
Денят след утре. Най-важният ден, денят, който ще зададе посоката. Посоката, в която ще тръгнем като хора и общество след една от най-тежките кризи на нашето време.
Ще се опитаме да помогнем на възможно най-много хора, за да могат колкото се може повече от нас да се завърнат към нормалното по-бързо. От хора за хора. Сега е времето за повече действия и по-малко приказки.
Кампанията има за цел да събере средства, които да се предоставят на малки бизнеси с цел изплащане на заплатите на техните служители. Ние смятаме, че достигането на повече средства до повече крайни потребители е най-бързия начин за възстановяване.
Готови сме да помогнем на всеки, който има нужда, и смятаме, че условията ни са изключително прости и обосновани:

- Пълна прозрачност от работодателите във връзка с разпределението на средствата дарени от кампанията като същото се очаква и от наша страна. Всеки допринесъл за кампанията също ще получи тази информация.
- Финансови отчети за последната година, която е достъпна в публичното пространство (Търговския регистър). Тази информация е необходима като потвърждение за финансовото здраве на компанията. Нашата цел не е да спонсорираме бизнеси, които са били в нестабилно финансово състояние преди епидемията. Тази информация ще бъде използвана само за целта на кампанията и няма да бъде разпространявана извън нашия екип.
- Кандидатурите ще бъдат анализирани на базата на реда, в които бъдат получени;
- Средствата, събрани от кампанията, ще бъдат използвани единствено с цел покриване на заплатите на служителите. Ние смятаме, че предложената от правителството програма "60/40" е неприложима за голям процент от работодателите и се стремим да помогнем точно на тях;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The day after tomorrow. Each of us will be in a rush to return to the old way of life, but unfortunately, many of us will not have that opportunity, as we will not have received an income for several months.

Small business owners are facing an extremely difficult choice between survival and abandonment. The abandonment of what they have put all their time, efforts and love into. The abandonment of the people who have built it with them. Our goal is to make this choice a little easier… for those who want to fight this fight, of course!

The day after tomorrow. This is the day we need to remember what it means to be a Human instead of being anything else.

The day after tomorrow. The most important day which will set the direction. The direction which we, as people and as a society, will move towards after one of the worst crises of our time. We will try and help as many of you as possible so that as many of us as possible can return to normality as quickly as possible. From humans to humans. Now is the time for more action and less talking.

The campaign aims to raise funds to be provide to small businesses for the purposes of paying employees’ salaries. We believe the fastest way to recover economically is to get more funds to reach more end users. We are here to help anyone in need and we believe our conditions are extremely simple and well-justified:

 • Full transparency from employers with regards to the distribution of funds donated by the campaign. The same could also be expected from us – every single one of you who has contributed to the campaign will also receive this piece of information;
 • Financial statements for the last financial year which are freely available (i.e. on the Companies House/Registrar). This piece of information is required so that we can validate a company’s financial health. Our goal is not to sponsor businesses that were on the verge of bankruptcy before the pandemic. This piece of information will be used solely for the purposes of the campaign and will not be distributed outside our team;
 • Applications will be analysed according to the order we have received them in;
 • The funds raised by the campaign should only be used to cover employees’ salaries. We believe that the “60/40” programme proposed by the government is inapplicable to a large percentage of the employers and we strive to help them;


The day after tomorrow!

Contacts:

Yanko Hristov
[email protected]
+44 751 055 34 81

Organizer

 • Yanko Hristov
 •  
 • Campaign Owner

Donors

 • Monika Dyakova
 • Donated on May 27, 2020
£20.00
 • Anonymous
 • Donated on May 09, 2020
 • 💪🏻💪🏻

£50.00
 • Ilian Gochev
 • Donated on May 07, 2020
£25.00

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

41 donors
 • Monika Dyakova
 • Donated on May 27, 2020
£20.00
 • Anonymous
 • Donated on May 09, 2020
 • 💪🏻💪🏻

£50.00
 • Ilian Gochev
 • Donated on May 07, 2020
£25.00
 • Anonymous
 • Donated on May 02, 2020
£50.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 29, 2020
 • Donate to Logos-ea

Amount Hidden
 • Anonymous
 • Donated on Apr 29, 2020
Amount Hidden
 • Boris Velev
 • Donated on Apr 27, 2020
 • Enjoy

£50.00
 • Elia Hristova
 • Donated on Apr 27, 2020
£50.00
 • Anonymous
 • Donated on Apr 27, 2020
£15.00
 • Tsvetana Mangalova
 • Donated on Apr 26, 2020
£10.00
Show more donors

Followers

5 followers
Апостол Гелев
Georgi Ganchev
Velislava Yovkova
Bilyana Rakovska
kaloyan zaykov
£1,670.00
raised of £10,000.00 goal
16% Funded
41 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Help this ongoing fundraising campaign by making a donation and spreading the word.

Not Ready to Donate?

Did you know a 10 second Facebook share raises an average of £25?

Share on Facebook