Καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για τα δικαστικά έξοδα της Β.

 • €1,303.00
  raised of €2,200.00 goal goal
59% Funded
55 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities

Show more
Show less

Η Βιρχίνια, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, είναι επιζώσα έμφυλης βίας. Όπως καταθέτει η ίδια, ο σύζυγός της εδώ και 15 χρόνια την κρατούσε αιχμάλωτη σε ένα καθεστώς συνεχούς παρακολούθησης και τρομοκρατίας, ασκώντας σε βάρος της βία διαφόρων μορφών, σωματική, ψυχολογική, οικονομική, εμποδίζοντας την πρόσβαση στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, στερώντας της κάθε δυνατότητα επικοινωνίας με τους δικούς της ανθρώπους. Της είχε αφαιρέσει τον έλεγχο της ζωής της, την είχε απομονώσει από τον κοινωνικό της περίγυρο ενώ ακόμα και όταν εργαζόταν, την παρακολουθούσε μέσα από κάμερες. Την τρομοκρατούσε για να μην φύγει, με απειλές για τη ζωή της και για την επιμέλεια των παιδιών της.

Στις 24/1, η Βιρχίνια ήταν επιβάτρια του δρομολογίου Αθήνα - Θεσσαλονίκη και εγκλωβίστηκε στο τρένο λόγω της χιονόπτωσης. Ο σύζυγός της αρνήθηκε να της δώσει τα εισιτήρια, εμποδίζοντάς την να διεκδικήσει την αποζημίωση των 1.000 ευρώ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προκειμένου να μην έχει δικά της χρήματα. Άλλωστε για όσα χρόνια εκείνη εργαζόταν στην επιχείρησή του, δεν είχε πληρωθεί ούτε ένα ευρώ.

Η Βιρχίνια στις 24/2 κατάφερε να δραπετεύσει και να πάει στην Αθήνα. Στις 4/03 κατέθεσε στο Α.Τ Αγίας Παρασκευής μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Ο σύζυγός της την κατήγγειλε σε αστυνομικό τμήμα της Λάρισας και ο εισαγγελέας Λάρισας της άσκησε λανθασμένα ποινική δίωξη για αρπαγή ανηλίκου. Λίγες ημέρες αργότερα, έξω από την πρεσβεία της Βενεζουέλας εμφανίστηκε ο εν διαστάσει σύζυγος με άλλους τρεις άντρες. Η Βιρχίνια οδηγήθηκε στο Α.Τ. Χαλανδρίου, όπου υποχρεώθηκε για τέσσερις ώρες να παραμείνει στον ίδιο χώρο με τον κακοποιητή της, ο οποίος προσπαθούσε να την αγκαλιάσει με σκοπό να τη μεταπείσει, ενώ ένας αστυνομικός παρίστανε τον σύμβουλο γάμου, προτρέποντάς τους “να τα ξαναβρούνε”, γιατί “είναι κρίμα να χωρίσει ένα τόσο νέο και ωραίο ζευγάρι”. Μετά από παρέμβαση του εισαγγελέα Αθηνών, η ποινική δίωξη για αρπαγή του εισαγγελέα Λάρισας, μετατράπηκε ορθά σε ποινική δίωξη για αυτοδικία και η Βιρχινία αφέθηκε ελεύθερη.

Στις 14 Μαρτίου, ο εν διαστάσει σύζυγος κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα στη Λάρισα με αίτημα την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών. Στις 16 Μαρτίου συζητήθηκε η προσωρινή διαταγή και η Πρόεδρος Πρωτοδικών Λάρισας απέρριψε το αίτημα του συζύγου.

Την Τετάρτη 23 Μαρτίου με απόφαση του δικαστηρίου η Βιρχίνια κέρδισε την 1η της νίκη σε μια μάχη που επρόκειτο - που πρόκειται να κρατήσει καιρό: πήρε την προσωρινή επιμέλεια των παιδιών της! Ο αγώνας της όμως συνεχίζεται και η οικονομική της κατάσταση δεν της επιτρέπει να καλύψει μόνη της το κόστος των δικαστικών εξόδων της αλλά και των λοιπών τρεχόντων εξόδων, για την ίδια και τα παιδιά της.

Την Πέμπτη 5/5 επιδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας, η προσωρινή διαταγή, νέας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο εν διαστάσει σύζυγος και την Τρίτη, 10/05 στην Αθήνα, διεξάγεται η κύρια συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών που κατέθεσε η Βιρχίνια.

Η Βιρχίνια χρειάζεται τη συμπαράσταση του κινήματος που βρέθηκε στους δρόμους ενάντια στον νόμο για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια, του κινήματος που τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται ενάντια στις γυναικοκτονίες και που έχει στηρίξει δεκάδες ακόμη επιζώσες έμφυλης βίας.

Η Βιρχίνια δεν είναι μόνη.

Καμία μόνη/κανένα μόνο απέναντι στην ετεροπατριαρχική έμφυλη βία!

-----------------------------------------------------

Virginia, a mother of two minor children, is a survivor of gender-based violence.

As she testifies, her husband had been holding her captive for 15 years in a regime of constant surveillance and terrorism, using various forms of violence, physical, psychological, financial, blocking access to social networking accounts, depriving her of any possibility of communication. with her own people.

He had taken control of her life, isolated her from her social environment and even when she was working, he was watching her through cameras. He terrorized her not to leave, threatening her life and the care of her children.

On 24/1, Virginia was a passenger of the Athens - Thessaloniki route and was trapped on the train due to the snowfall. Her husband refused to give her the tickets, preventing her from claiming the compensation of 1,000 euros from TRAINOSE, in order not to have her own money. After all, for all the years she worked in his business, not a single euro had been paid to her.

Virginia on 24/2 managed to escape and go to Athens. On 4/03 she filed a lawsuit for domestic violence at the Police Station in Agia Paraskevi. Her husband reported her to the Larissa police station and the Larissa prosecutor wrongly prosecuted her for abducting a minor. A few days later, the estranged husband appeared with three other men outside the Venezuelan embassy.

Virginia was taken to the Police Station of Halandriou, where she was forced to stay in the same place for four hours with her abuser, who was trying to hug her in order to persuade her, while a police officer pretended to be the marriage counselor, urging them to "be together again", because it is such a pity to separate such a young and beautiful couple.

Following the intervention of the Athens prosecutor, the criminal prosecution for abduction of the Larissa prosecutor was correctly converted into a criminal prosecution for self-judgment and Virginia was released.

On March 14, the estranged husband filed precautionary measures in Larissa requesting the exclusive custody of the children. On March 16, the interim injunction was discussed and the President of the Larissa Court of First Instance rejected her husband's request.

On Wednesday, March 23, with a court decision, Virginia won her first victory in a battle which is going to last a long time: it took the temporary custody of its children! However, her struggle continues and her financial situation does not allow her to cover the costs of her court costs and other current expenses, for herself and her children.

Virginia needs the support of the movement that took to the streets against the law on compulsory co-operation, the movement that in recent years has been fighting against genocide and has supported dozens of other survivors of gender-based violence.

Virginia is not alone.

Noone alone against hetero-patriarchal gender violence!

----------------------------------------------------------

Virginia, madre de dos hijas menores, es sobreviviente de violencia de género. Como ella testifica, su esposo la tenía cautiva desde hace 15 años en un régimen de vigilancia y terrorismo constante, utilizando diversas formas de violencia, física, psicológica, financiera, bloqueándose el acceso a las cuentas de las redes sociales, privándola de toda posibilidad de comunicación con su propia gente. Él le había quitado el control de su vida, la aisló de su entorno social e incluso cuando estaba trabajando, la vigilaba a través de cámaras. La aterrorizó para que no se fuera, con amenazas de su vida y la custodia de sus hijas.

El 24/1, Virginia era pasajera de la ruta Atenas - Tesalónica y quedó atrapada en el tren debido a la nevada. Su esposo se negó a darle los boletos, impidiéndole reclamar la indemnización de 1.000 euros de TRAINOSE, por no tener dinero propio. Por lo demás, todos los años que ella trabajaba en sus negocios, no le había pagado ni un solo euro.

El 24/2 Virginia logró escapar e ir a Atenas. El 4/03 presentó una demanda por violencia doméstica en la comisaría de policía de Agia Paraskevi. Su esposo la denunció en la comisaría de policía de Larisa y el fiscal de Larisa inició injustamente, un procedimiento penal contra ella por secuestro de menores de edad. Unos días después, el esposo separado, apareció con otros tres hombres frente a la Embajada de Venezuela. Virginia fue llevada a la comisaría policial de Halandri, donde la obligaron a permanecer en el mismo lugar durante cuatro horas con su abusador, quien intentaba abrazarla para persuadirla, mientras un policía pretendió el consejero matrimonial, instándolos a "reunificación", porque “es una pena separar a una pareja tan joven y hermosa”. Tras la intervención del fiscal de Atenas, el proceso penal por secuestro del fiscal de Larissa, se convirtió correctamente en un proceso penal por justicia en propia mano y Virginia fue puesta en libertad.

El 14 de marzo, el esposo separado presentó medidas cautelares en Larisa solicitando la custodia exclusiva de los niños. El 16 de marzo, se discutió la medida cautelar y el presidente del Tribunal de Primera Instancia de Larisa rechazó la solicitud del esposo.

El miércoles 23 de marzo, con una decisión judicial, Virginia obtuvo su primera victoria en una batalla que iba a durar mucho tiempo: ¡Obtuvo la custodia temporal de sus hijas! Sin embargo, su lucha continúa y su situación económica no le permite cubrir los costos de sus gastos judiciales y otros gastos corrientes, para ella y sus hijas.

Virginia necesita el apoyo del movimiento que salió a la calle contra la ley de custodia compartida obligatoria, el movimiento que en los últimos años lucha contra los femicidios y ha apoyado a decenas de sobrevivientes de la violencia de género.

Virginia no está sola

¡Ninguna sola/ninguno solo contra la violencia de género heteropatriarcal!

Organizer

Οι "Μέδουσες" είναι φεμινιστική συλλογικότητα στην πόλη της Λάρισας. Περισσότερα: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031013186773

Οι "Μέδουσες" είναι φεμινιστική συλλογικότητα στην πόλη της Λάρισας. Περισσότερα: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031013186773

Donors

 • Anonymous
 • Donated on May 27, 2022
€50.00
 • stefania gerogianni
 • Donated on May 19, 2022
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on May 11, 2022
Amount Hidden

No updates for this campaign just yet

Donors & Comments

55 donors
 • Anonymous
 • Donated on May 27, 2022
€50.00
 • stefania gerogianni
 • Donated on May 19, 2022
€15.00
 • Anonymous
 • Donated on May 11, 2022
Amount Hidden
€20.00
 • Marianna Karamanli
 • Donated on May 10, 2022
€20.00
 • Anonymous
 • Donated on May 10, 2022
€50.00
 • Anonymous
 • Donated on May 10, 2022
 • Με τη Βιρχινία!

€20.00
 • Anonymous
 • Donated on May 09, 2022
€10.00
 • Anonymous
 • Donated on May 09, 2022
Amount Hidden
 • Monica Delgado
 • Donated on May 09, 2022
 • Todo saldrá bien!

€20.00
Show more donors

Followers

6 followers
Daniela Lozano
Ioanna G
Maria Zygogianni
Vicky Taxiarchi
Katerina Katerina
Sou Sou
€1,303.00
raised of €2,200.00 goal
59% Funded
55 Donors

No more donations are being accepted at this time. Please contact the campaign owner if you would like to discuss further funding opportunities